TEST - Pozemky - 53
Znížená
cena
Investičná
príležitosť
začína za
10 dní
Spisovná značka:
0000
Všeobecná hodnota:
59 056,00€
Najnižšie podanie:
55 656,00€

Miesto konania dražby:
KPT jarosa 343/2
Dátum a čas konania dražby:
15.03.2020 12:04
Minimálne prihodenie:
5665€
Dražobná zábezpeka:
5665€
Dátum a čas obhliadky:

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Predmet dražby

Číslo LV

Katastrálne územie

Okresný úrad, katastrálny odbor

4015

Čadca

Čadca

Pozemky parcely registra „C“:

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera

Číslo LV

3291/43

Zastavaná plocha a nádvorie

1252 m2

4015

Stavby na pozemkoch:

Súp. číslo

stavby

Postavená na parc. č.

Výmera

pozemku

Druh 

stavby

Poznámka

156

 

3291/43

1252 m2

Obytný dom

Byt č. 31, na 7. poschodí, vo vchode č. B, so spoluvlastníckym podielom 6369/1043938 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku.

Výška spoluvlastníckeho podielu:                                                                             1/1

Výmera pozemku:
120 m2
Podlahová plocha:
30 m2
Zastavaná plocha:
50 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
0000
IBAN:
0000
VS:
0000

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
0000
0000
Opis predmetu dražby

0000

Adresa: Zilina