Pozemky v katastrálnom území Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom
Spisovná značka
D 500223
Všeobecná hodnota:
364 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
33058 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
500223

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Slavomír Hatina, Strmý vŕšok 8141/141, 841 06 Bratislava
Opis predmetu dražby

Pozemky parc. KN č. 4157/2, KNE č. 4157 k.ú. Kálnica, obec Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom 

 

Na pozemku parc. KN č. 4157/2 k.ú. Kálnica je vybudovaná poľnohospodárska budova č.s. 423 evidovaná ako maštaľ na LV č. 1154 k.ú. Kálnica.  Právny vzťah k stavbe súpisného číslo 423 evidovanej na pozemku parcelné číslo 4157/2 je evidovaný na LV č. 1154 (cudzí vlastník, právny vzťah medzi vlastníkom stavby a vlastníkov pozemkov pod stavbou nebol z dostupných dokladov zistený ani zadávateľom dokladovaný). Na pozemku parc. KNE č. 4157 k.ú. Kálnica (KNC parc. KN č. 4157/3) sa nachádzali trávnaté plochy využívané na drezúru koní v rámci farmy Medňanské lúky. Prístup k pozemkom je po spevnenej komunikácii vybudovanej na pozemku parc. KN č. 5184/2 evidovanej na LV č. 1620 k.ú. Kálnica, vo vlastníctve SR.

Pozemky sú prevažne rovinaté, o výmere 13 673 m2, vhodného  tvaru na plánovaný typ zástavby – rekreačné územie slúžiace ako zázemie golfu, s možnosťou napojenia na verejný rozvod vody a el. energie, s potrebou dobudovania väčšej dĺžky trás sietí.

Pozitívny vplyv na hodnotu pozemkov má predovšetkým ich situovanie v rámci sídelného útvaru, v pokojnej prírodnej lokalite, vhodný tvar a výmera na plánovaný typ zástavby. 

 

Redukujúcim faktorom pre parc. KN č. 4157/2 je stavba č.s. 423 cudzieho vlastníka na ňom postavená. Všeobecná hodnota predmetnej závady bola stanovená na základe výpočtu všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby.

 

Pozemok parc. reg. E KN č.:

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

4157 

trvalý tráv. porast

12888,00

1/1

12888,00

Spolu výmera  

 

 

 

12888,00

 

 

Pozemok parc. KN č. 4157/2 k.ú. Kálnica, obec Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom (pod stavbou maštale č.s. 423)

 

Na pozemku parc. KN č. 4157/2 k.ú. Kálnica je vybudovaná poľnohospodárska budova – maštaľ č.s. 423 evidovaná na LV č. 1154 k.ú. Kálnica vo vlastníctve iného vlastníka ako je vlastník hodnoteného pozemku (právny vzťah medzi vlastníkom hodnoteného pozemku a vlastníkom stavby nebol dokladovaný).

Táto závada je pri výpočte všeobecnej hodnoty predmetného pozemku zohľadnená v redukujúcich faktoroch tak, že je určená všeobecná hodnota predmetnej závady a následne podľa všeobecnej hodnoty tejto záťaže je určená hodnota redukujúceho koeficientu pre výpočet všeobecnej hodnoty pozemku parc. KN č. 4157/2 k.ú. Kálnica.

 

Pozemok parc. reg. C KN č.:

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

4157 /2

Zastavaná plocha a nádvorie

785,00

1/1

785,00

Spolu výmera  

 

 

 

785,00

 

 

Pozemok parc. KN č. 4157/1 k.ú. Kálnica, obec Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom

 

V čase ohodnotenia sa na západnej časti parc. KN č.4157/1 (cca na 30 %) plochy nachádzal prevažne trávnatý porast, využívaný ako trávnaté plochy Farmy Medňanské lúky, na zvyšnej časti pozemku sa nachádzal prevažne hustý kríkový a stromový porast, pozdĺž ktorého vedie miestny malý vodný tok s mokraďami v okolí. Prístup k pozemku je po čiastočne spevnenej lesnej komunikácii vybudovanej na pozemku parc. KN č. 5184/2 evidovanej na LV č. 1620 k.ú. Kálnica, vo vlastníctve SR. Pozemok je prevažne rovinatý, o výmere 19 385 m2. Pozitívny vplyv na hodnotu pozemkov má predovšetkým ich situovanie v rámci sídelného útvaru, v pokojnej prírodnej lokalite. Redukujúce faktory:

  • Prístup k pozemku parc. KN č. 4157/1 po čiastočne spevnenej komunikácii
  • Výrazne znížená využiteľnosť pozemku parc. KN č.4157/1, na ktorom sa na cca 60-70% plochy nachádza rozsiahly hustý kríkový a stromový porast, pozdĺž ktorého vedie miestny malý vodný tok s mokraďami v okolí.
  • Väčšie finančné náklady na dotiahnutie technickej infraštruktúry k jednotlivým častiam pozemku  parc. KN č.4157/1 vzhľadom na jeho tvar (v dlhšom rozmere  približne 2 600 m) a potenciálne body napojenia v okolí obce Kálnica.

 

Pozemok parc. reg. C KN č.:

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

4157/1

trvalý tráv. porast

19385,00

1/1

19385,00