Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov (GDPR)

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY S INFORMÁCIÁMI A PRÁVAMI
pre spracúvanie osobných údajov 

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenia“),  

a v súlade s ust. § 19 až § 28 zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) 

 

Naša spoločnosť LICITOR group, a.s. IČO: 36 421 561, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v rámci plnenia svojho predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri a v súvislosti s plnením svojich zmluvných povinností, prichádza do styku s osobnými údajmi svojich klientov či zmluvných partnerov. Bezpečnosť a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto pri ich spracúvaní postupujeme a dodržiavame vždy aktuálne platnú právnu úpravu.  

 

Od 25.05.2018 nadobudli účinnosť Nariadenie a tiež Zákon, v dôsledku čoho sa zmenili pravidlá ochrany osobných údajov a z toho dôvodu si Vám touto cestou dovoľujeme poskytnúť informácie ohľadne spracúvania osobných údajov a oboznámiť Vás s Vašimi právami v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 

LICITOR group, a.s. IČO: 36 421 561, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, e-mail: drazby@licitor.sk , je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb za účelom realizácie dobrovoľných dražieb podľa zákon č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, ktoré mu boli na tento účel poskytnuté navrhovateľom dražby.  LICITOR group, a.s. nemá ustanovenú zodpovednú osobu.

 

LICITOR group, a.s. pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledovnými právnymi predpismi, ktoré sú zároveň aj právny základom pre spracúvanie osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“),
 • zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)
 • zákon č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov („ZoDD“)

 

Vyhlásenie LICITOR group, a.s. o účele a právnom základe spracúvania osobných údajov:   

V prípade, ak LICITOR group, a.s. vykonáva voči dlžníkovi/záložcovi dobrovoľnú dražbu v zmysle zákona č. 527/2002 ZoDD, koná v súlade s písomne uzatvorenou zmluvou o vykonaní dražby s konkrétnym navrhovateľom dražby, t.j. s veriteľom, ktorý má postavenie Prevádzkovateľa podľa čl 4. ods.7 Nariadenia. Realizáciou dobrovoľnej dražby LICITOR group, a.s. vymáha pohľadávku patriacu navrhovateľovi dražby, ktorú má voči záložnému dlžníkovi, s čím súvisí výkon záložného práva voči záložcovi.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rámci realizácie dobrovoľnej dražby je LICITOR group, a.s. sprostredkovateľovom podľa čl. 4. ods. 8 v spojení s čl. 28 Nariadenia. LICITOR group, a.s. osobné údaje dotknutej osoby spracúva v mene navrhovateľa dražby, iba na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby, pričom sa riadi jeho pokynmi, právnymi predpismi.  

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LICITOR group, a.s. je vykonávané v súlade s platnou právnou úpravou, v nevyhnutom rozsahu a iba na účel spracúvania, na ktoré jej boli navrhovateľom dražby poskytnuté, a teda na realizáciu dobrovoľnej dražby. LICITOR group, a.s. v čo najväčšej miere zabezpečuje ochranu spracúvaných osobných údajov dostupnými prostriedkami zabezpečenia.  

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rámci realizácie dobrovoľnej dražby LICITOR group, a.s. spracúva osobné údaje aj z dôvodu plnenia zákonných povinností s tým spojenými:  

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Nariadenie, Zákon, zákon č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dotknutá osoba:  

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú / dlžník / záložca / zmluvní partneri Prevádzkovateľa a jeho klientov / účastníci dražby.

Dotknutá osoba zodpovedá za to, že ňou poskytnuté údaje sú pravdivé a úplné.

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov závisí od účelu spracúvania a ich nevyhnutnosti, pričom v súvislosti s realizáciou dobrovoľnej dražby podľa ZoDD sú spoločnosťou LICITOR group, a.s. spracúvané nasledovné osobné údaje:  

 • titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia, rodné číslo, trvalý pobyt/prechodný pobyt/miesto podnikania, telef. č., email, IČO, bankové spojenie, č. dokladu totožnosti (predovšetkým občiansky preukaz, vodičský preukaz);
 • nehnuteľnosti podľa zápisu v katastri nehnuteľností alebo podľa inej verejnej/osobitnej listiny - kraj, okres, obec, katastrálne územie, list vlastníctva, stavba so súp.číslom/bez súp.čísla a pozemok, na ktorom je postavená (parc.číslo), pozemok („pozemnoknižný stav, register “C“/ “E“ , parc.číslo, druh pozemku, výmera), číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo poschodia, číslo vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku patriaceho k bytu alebo nebytového priestoru, súpisné čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; podiel dotknutej osoby na nehnuteľnosti;  
 • špecifikácia hnuteľnej veci spolu s podielom dotknutej osoby, práva, inej majetkovej hodnoty   

(nehnuteľnosti /hnuteľná vec/ práva, iná majetková hodnota, spolu aj ako „Predmet dražby“);

 • opis Predmetu dražby podľa vypracovaného znaleckého posudku, ak sa vyžaduje podľa ZoDD;   
 • fotodokumentácia Predmetu dražby;
 • právny dôvod vzniku dlhu, titul zabezpečenia pohľadávky veriteľa/navrhovateľa dražieb, vrátane výšky pohľadávky (istina, príslušenstvo, náklady) a listiny s tým súvisiace;  
 • záložní veritelia dlžníka/záložcu, ťarchy/obmedzenia dlžníka/záložcu súvisiace s Predmetom dražby zrejmé zo zápisu v katastri nehnuteľností alebo iných listín poskytnutých dražobníkovi (LICITOR group, a.s.).  

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.  

 

LICITOR group, a.s. získava osobné údaje:

 • od navrhovateľa dražby/záložného veriteľa, a to z dokumentácie týkajúcej sa výkonu záložného práva, ktorá bola LICITOR group, a.s. poskytnutá, alebo získaná vlastnou činnosťou LICITOR group, a.s. z verejne dostupných zdrojov, prípadne v rámci súčinnosti s osobami povinnými spolupracovať s dražobníkom.

 

 

 

Doba spracúvania osobných údajov:

 • po dobu určenú archivačnými povinnosťami dražobníka (LICITOR group, a.s.) v súlade so zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

 

Získané osobné údaje budú poskytnuté nasledovnej kategórii príjemcov:  

 • pracovníci LICITOR group, a.s. alebo sprostredkovatelia v rámci plnenia ich úloh pre LICITOR group, a.s.;  
 • spolupracujúca advokátska kancelária/advokát;  
 • osobne a majetkovo prepojené spoločnosti/fyzické osoby s LICITOR group, a.s., ak je to nevyhnutné pre ich vzájomnú spoluprácu;  
 • finančná správa;   
 • navrhovateľovi dražby, dlžníkovi záložného veriteľa, vlastníkovi predmetu dražby, ak nie je totožný s dlžníkom záložného veriteľa;
 • osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním;
 • ak je predmetom dražby byt, dom alebo iná nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností, a tiež príslušnému okresnému úradu na vyznačenie poznámky;
 • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby;
 • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom k tejto veci oznámeným navrhovateľom dražby;
 • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza;
 • ak je predmetom dražby podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky;
 • ak je predmetom dražby majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby;
 • notárovi, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov 

 

Dotknutá osoba má pri spracúvaní jej osobných údajov nasledovné práva:  

 • Právo na prístup - má právo, aby jej prevádzkovateľ poskytol potvrdenie o tom, či spracúva alebo nespracúva jej osobné údaje a ak spracúva, má právo na prístup k týmto osobným údajom a na informácie o
  1. účele spracúvania osobných údajov,
  2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
  3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje  poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zák.č.18/2018 Z.z.,
  7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1a 4 zák.č.18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

 • Právo na opravu - má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to z každej automatizovanej i neautomatizovanej podoby spracúvania,
  1. ak už nie sú potrebné pre účel, na ktorý sa spracúvali,
  2. ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je právnym základom spracúvania) a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody pre ich spracúvanie alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu,
  4. ak sa jej osobné údaje spracúvajú nezákonne,
  5. dôvodom je splnenie zákonnej povinnosti,
  6. ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania - má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil (prestal používať) spracúvanie osobných údajov, ak
  1. namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo ak z dôvodu nevyhnutného na splnenie úloh vo verejnom záujme, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých, ďalej uvedených okolností, má právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov na tretiu stranu - má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
  1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde je dotknutá osoba zmluvnou stranou, a
  2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 • má právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak by to mohlo viesť k vysokému riziku pre jej práva.
 • má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týka alebo ju významne ovplyvňuje a ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.  
 • ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len na základe jej súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, avšak odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • Právo namietať - má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, ak sa vykonáva na právnom základe „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany“ vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

 • Ak dotknutá osoba tvrdí/domnieva sa, že je priamo dotknutá na svojich právach na ochranu osobných údajov, prípadne, že jej osobné údaje sú spracúvané nezákonne, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák.č.18/2018 Z.z. na: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk .

 

Dotknutá osoba môže svoje vyššie uvedené práva uplatňovať u prevádzkovateľa (navrhovateľa dražby) alebo u spoločnosti LICITOR group, a.s. na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Prevádzkovateľ (navrhovateľ dražby) je povinný poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie a oznámenia a opatrenia bezodplatne, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne.  

Prevádzkovateľ (navrhovateľ dražby) je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie v listinnej podobe alebo elektronicky, spravidla v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná. Dotknutá osoba môže požiadať, aby jej informácie boli poskytnuté ústne, v takom prípade môže Prevádzkovateľ (navrhovateľ dražby) alebo LICITOR group, a.s. žiadať preukázanie totožnosti dotknutej osoby.