INFORMÁCIE K DRAŽBÁM
PRIEBEH DRAŽBY
manuál pre účastníka dražby
1

VÝBER Z PONUKY DRAŽENÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

 • www.drazby.licitor.sk
2

ÚČASŤ NA PREDDRAŽOBNEJ OBHLIADKE

 • výber z dvoch termínov
3

ZLOŽENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY

 • bankovým prevodom
4

VSTUP DO DRAŽOBNEJ MIESTNOSTI

 • na vyzvanie preukázať totožnosť / oprávnenie konať za účastníka
 • zapísať do zoznamu účastníkov + podpis čestného vyhlásenie o spôsobilosti účastníka podľa § 5 ZoDD
 • prevziať dražobné číslo
 • preukázať zloženie dražobnej zábezpeky, resp. ju zložiť v hotovosti
5

VYVOLANIE LICITÁTORA

 • vyhlásenie o predmete dražby a podmienkach dražby
 • výzva účastníkom na podávanie ponúk
6

PODANIA ÚČASTNÍKOV DRAŽBY

 • ústna ponuka vo výške najnižšieho podania, resp. zvýšenie o minimálne prihodenie
 • "perfektnosť podania spočíva" - ústne vyslovenie ponuky + zdvihnutie dražobného čísla
 • DVOJITÁ VÝZVA na zvýšenie posledného podania
 • TRETIA VÝZVA na zvýšenie podania........udelenie PRÍKLEPU
7

ŽREBOVANIE

 • v rámci jedného vyvolania naraz ROVNAKÉ PODANIE viacerých účastníkov...do momentu, pokiaľ licitátor vysloví toto podanie a povie: " PO PRVÉ "
 • v prípade podania účastníka s PREDKUPNÝM PRÁVOM ...ak nikto neurobí vyššie podanie...udelí sa príklep
8

PRÍKLEP

 • dražba UKONČENÁ...dochádza k prechodu vlastníckeho práva (titul nadobudnutia notárska zápisnica o priebehu dražby)
9

DOPLATENIE CENY DOSIAHNUTEJ VYDRAŽENÍM

 • doplatenie ceny dosiahnutej vydražením v lehote 15 dní odo dňa udelenia príklepu, ak nie je v Oznámení o dražbe uvedené inak
10

ODOVZDANIE PREDMETU DRAŽBY

 • predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby
 • dražobník spíše na mieste Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby momentom odovzdania predmetu dražby prechádza na vydražiteľa nebezpečenstvo
 • škody na predmete dražby
11

OPRAVNÝ PROSTRIEDOK

 • plynutie prekluzívnej lehoty na podanie ŽALOBY O NEPLATNOSŤ DRAŽBY (3 mesiace odo dňa udelenia príklepu)

ZÁKLADNÉ POJMY

Verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené ZoDD.
Zabezpečenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v ustanovenej výške a forme. Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť vopred a jej výška je uvedená v Oznámení o dražbe. V prípade vydraženia predmetu dražby sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením a v prípade nevydraženie, bude účastníkovi dražby dražobná zábezpeka vrátení po skončení dražby.
Zamestnanec dražobníka, ktorý je oprávnený vykonať v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe.
Vyvolanie licitátora o začiatku dražby.
Spočíva v klepnutí kladivkom, čím dochádza za ustanovených podmienok k prechodu vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby.
Účastník dražby, ktorému bol udelený príklep.
Suma dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo.
Neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby v ustanovenej lehote.
Miesto, kde sú dražby na verejne prístupnom informačnom systéme (internet) uverejnené informácie určené týmto zákonom alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb. Správcom registra dražieb je Notárka komora SR.
Ďalšia dražba, ktorá sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby.
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v platnom znení.

FAQ

Vašu odpoveď nájdete v časti Dražobný proces - Priebeh dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky, a to najmä z dôvodu, že od predmetnej dražby sa môže do termínu jej konania upustiť.
O možnosti financovania nadobudnutia predmetu dražby bankovými inštitúciami a za akých podmienok sa informujte priamo vo svojej banke.
Áno, dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva zanikajú ostatné záložné práva v poradí za záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo.
Ak sa nemôžete aukcie zúčastniť osobne, môžete pre seba splnomocniť inú osobu. Je potrebné, aby sa táto osoba pred samotnou dražbou preukázala príslušným oprávnením s osvedčeným podpisom.
LICITOR group, a.s.
Sládkovičova 6
010 01 Žilina
IČO: 36 421 561
DIČ: 202 185 73 10
IČ DPH: SK2021857310
tel.: +421 417 632 234
mob.: +421 918 834 834
tel.:
+421 417 632 234

mob.:
+421 918 834 834