1/4 Rodinného domu súp. č. 1214 v obci Štiavnik, okres Bytča
Spisovná značka
D 5090223
Všeobecná hodnota:
39 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
142,66 m2
Zastavaná plocha:
176,34 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090223

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Gabriela Bírošová, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 1214, v k.ú. Štiavnik, obec Štiavnik

Predmetom dražby je dom, postavený pre účel bývania. Ide o rodinný dom, ktorý je postavený v uličnej zástavbe, v zastavanom území obce Štiavnik. Dom je murovaný, pozostávajúci z dvoch nadzemných podlaží, s rovnou strechou. Dom má prízemie a poschodie. Vstup na pozemok a k domu je priamo z miestnej ulice. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2003, v roku 2021 bola zahájená prestavba a modernizácia poschodia. V čase obhliadky   nie sú ukončené stavebné práce na oprave fasády. Dom je napojený na obecný vodovod a kanalizáciu, elektrickú sieň NN. K domu je zriadená prípojka vody z vlastnej studne. Dom je čiastočne zateplený.

Dispozičné riešenie: 

Na 1. NP - prízemí sa nachádza vstup so zádverím, vodáreň, schody na poschodie, chodba, kuchyňa, špajza, kotolňa, WC a izba. Na 2. NP - poschodí sa nachádza chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, dve izby a balkón.  

Technický popis:    

Základy - základové pásy betónové s izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie na 1. NP sú murované z keramických tvárnic, hr. stien je 375 mm. Priečky sú murované z tvárnic a tehál hr. 300 mm, 125 mm. Zvislé nosné konštrukcie na 2. NP sú murované z keramických tvárnic, hr. stien je 375 mm. Priečky sú murované z  tvárnic a tehál hr. 300 mm, 125 mm. Vodorovné nosné konštrukcie - nad 1. a 2. NP stropy sú železobetónové, monolitické s rovným podhľadom., nad stropom 2. NP je jednoplášťová strecha, ktorá je vyspádovaná a zateplená. Preklady a stužujúce vence sú železobetónové. Vnútorné schody sú betónové stupne ne železobetónovej zalomenej doske. Krytina na streche je z natavených lepenkových pásov Sklobit, klampiarske konštrukcie sú úplné a sú z pozinkovaného plechu. Výplne otvorov - na 1. NP vnútorné dvere sú drevené, hladké, plné, popr. zasklené., na 2. NP dvere sú drevené hladké a dyhované plné a zasklené osadené do oceľovej zárubne. Okná sú vymenené a sú plastové, s izolačným dvojsklom, výklopné a otváravé. Vnútorná úprava povrchov na 1. NP je pôvodná, hladká omietka, vápenná,   maľby stien sú bielej farby. Vnútorná úprava povrchov na 2. NP je pôvodná, hladká omietka, vápenná,  maľby stien sú bielej farby. Na 2. NP je kúpeľňa a WC obklady a dlažby sú zrekonštruované v roku 2021. Kuchynský kút na 2. NP má keramickú dlažbu, na stene za kuchynským kútom je keramický obklad. Vonkajšia úprava povrchov - pôvodná fasáda mala omietky z brizolitu, v roku 2021 fasáda bola na troch stenách zateplená, opatrená stierkou ale bez povrchovej farebnej úpravy. Podlahy - na 1. NP sú podlahy z PVC, na schodoch na stupňoch je PVC. Na 2. NP v obytných miestnostiach sú laminátové veľkoplošné parkety, v kúpeľni je keramická dlažba.

Vnútorné rozvody: 

Vodovod - objekt je zásobovaný pitnou vodou z vlastnej studne prípojkou z potrubia rPE D 25 do vodárne a ďalej do kotolne. Z kotolne je rozvod studenej vody na 1. NP ku kotlu ústredného vykurovania, do WC a do kuchyne. Rozvod studenej vody na 2. NP je do kúpeľne s WC a do kuchyne. Vnútorný rozvod je z oceľových rúr, ktoré sú izolované. Zdrojom teplej vody je kombinovaný zásobník teplej užitkovej vody, ktorý je umiestnený v kotolni. Z kotolne je rozvod teplej vody na 1. NP do kuchyne. Rozvod teplej vody na 2. NP je do kúpeľne a do kuchyne.  Vnútorný rozvod je z oceľových rúr, ktoré sú izolované. Kanalizácia splašková - ležaté a zvislé rozvody sú z plastových a novodurových rúr. Odpady sú z kúpeľne, z WC a z kuchyne. Dažďová kanalizácia - strešné zvody sú vonkajšie a sú vyvedené na okolitý terén. Elektroinštalácia - elektrické rozvody 230 V a 400 V sú na 1. NP., na 2. NP sú elektrické rozvody 230 V rozdelené na svetelný a zasúvkový okruh. Hlavný rozvádzač je na prízemí v chodbe, istenie je ističmi. Vykurovanie - ústredné, teplovodné s núteným obehom vykurovacieho média. Vykurovanie je vyhotovené od roku 2021. Zdrojom vykurovania je stacionárny kotol na pevné palivo, ktorý je umiestnený v kotolni, kde sa nachádza aj zásobník TÚV. Rozvody teplej vody sú v medených rúrkach, vykurovacie telesá sú plechové vyhrievacie panele KORADO, v kúpeľni je osadený vykurovací rebrík. 

 Vnútorné vybavenie: 

Kuchyňa na 1. NP - kuchynská linka dl. 3,20 m, nerezový drez, vodovodná batéria páková, elektrický  sporák s elektrickou rúrou, sporák na tuhé palivo

Záchod na 1. NP od roku 2022 - WC splachovacie s nádržkou na vodu

Kuchyňa na 2. NP od roku 2021 - kuchynská linka dl. 2,00 m, nerezový drez, vodovodná batéria páková, elektrický  sporák s indukčnou doskou a elektrickou rúrou 

Kúpeľňa na 2. NP od roku 2021 - plechová vaňa s obkladom, vodovodná batéria so sprchou, keramické umývadlo s vodovodnou batériou, splachovacie WC s nádržkou.