Dražba 11/52 pozemku v kat. úz. Zvolen, okres Zvolen
Začína
o 13 dní
Spisovná značka
D 5090123A
Všeobecná hodnota:
2 020,00€
Najnižšie podanie:
2 020,00€

Dátum a čas konania dražby:
30.04.2024, 12:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Andrea Barancová, so sídlom Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec (zasadačka – prízemie)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
400€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.04.2024, 15:30
2. termín obhliadky:
24.04.2024, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
62,19 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5090123A

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Advisors, k.s., Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675
Opis predmetu dražby

Pozemok parc. reg. C KN č. 4327/5 v kat. úz. Zvolen 

 

Predmetný pozemok sa nachádza v okrajovej obchodno - obytnej zóne okresného mesta Zvolen, na ulici Rákoš, t.j. na ľavej strane cestnej komunikácie vchádzajúcej do Zvolena od mesta Sliač a Banskej Bystrice, hodnotená lokalita je blízka širšiemu centru mesta. Pozemok tvorí spoločnú obslužnú komunikáciu vjazdov do podzemných garáží bytových domov, je teda prístupný po spevnených cestných komunikáciách, v danom mieste je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Na trhu s nehnuteľnosťami je v súčasnom období dopyt a ponuka v rovnováhe, najmä s prihliadnutím na polohu pozemku v okresnom meste a reálnu kúpnu silu obyvateľstva. Občianska vybavenosť, obchody a služby sú primerané polohe na bežnom sídlisku v okresnom meste, v blízkosti sú bytové domy, obchodné a nákupné prevádzky, benzínová pumpa, dostupná mestská hromadná doprava je autobusová, životné prostredie v mieste je bez zjavného poškodenia, s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od uličnej cestnej premávky.