Obchodno -prevádzková budova súp. č. 308, obec Zlatná na Ostrove, okres Komárno
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 900224
Všeobecná hodnota:
354 000,00€
Najnižšie podanie:
318 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
4601 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
900224

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO: 618 58 374
Opis predmetu dražby

Stavba súp. č. 308 na parc. č. 464/4, k.ú. Zlatná na Ostrove

Stavebnotechnický popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 33/2019:

 

Popis stavby:

Stavba so súpisným číslom 308 na pozemku s parc. č. 464/4 v obci Zlatná na Ostrove, katastrálne územie Zlatná na Ostrove na základe výpisu s listu vlastníctva číslo 2294 zo dňa 15.9.2017 je obchodno ubytovacia budova. Objekt bol v minulosti využívaný ako motorest, od roku 2007 je využívaný ako autocentrum s predajňou autosúčiastok, autobazárom a autoservisom. Podľa spôsobu skutočného užívania pre účel stanovenia všeobecnej   hodnoty charakterizujem stavbu ako budovu pre obchod (KS 1230 – Budovy pre obchod a služby, JKSO 801 89 Budovy pre obchod a spoločné stravovanie – ostatné).

Jedná sa o samostatne stojacu prízemnú murovanú budovu s tromi čiastočne oddelenými časťami so sedlovou strechou a čiastočným podkrovím. Budova sa nachádza v okrajovej časti obce tesne vedľa štátnej cesty 1. triedy Bratislava – Komárno (Bratislavská cesta). Budova je zásobovaná vodou z verejného vodovodu pomocou prípojky z oceľových rúr DN 80, vodomer je umiestnený vo vodomernej šachte nachádzajúcej sa za obchodno-prevádzkovou budovou na parc. č. 464/3. Kanalizácia je riešená prípojkou z kameninového potrubia do betónovej nepriepustnej žumpy situovanej v areáli spoločnosti za obchodno-prevádzkovou budovou na par. Č. 464/3. Vykurovanie celej budovy je riešené ústredným vykurovaním s dvomi kotlami na zemný plyn. Zásobovanie budovy plynom je cez plynovú prípojku napojenú na verejný uličný rozvod STL zemného plynu, plynomer je umiestnený v plynomerni nachádzajúcej sa v zadnej časti obchodno-prevádzkovej budovy. Zásobovanie elektrickou energiou je pomocou podzemnej káblovej prípojky z verejného rozvodu NN z areálu Autocampingu, elektromer je umiestnený v areáli autocampingu.

 

Dispozičné riešenie:

Obchodno-prevádzková budova s.č. 308 na parc. č. 464/3 dispozične pozostáva z nasledovných miestností:

Suterén: kotolňa, prístup pomocou vonkajších schodov z dvora

Prízemie: 3 chodby, predajňa autosúčiastok, autoservis, sociálne zariadenia, umývarne + WC, 2 kancelárie, chladiarenský box, plynomerňa, šatňa a 14 skladov.

Podkrovie: schodisko, chodba, kancelária, 2 WC, 2 umyvárne.

 

Technický popis vyhotovenia:

Obchodno-prevádzková budova má betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Murivo je murované z tehál v skladobnej hrúbke 300 mm, deliace konštrukcie sú murované z tehál hrúbky 300 a 150 mm. Stropná konštrukcia zo železobetónových panelov s rovným podhľadom resp. podbitie krovu s obložením z tatranského profilu. Strecha je sedlová, s krytinou v vlnitých azbestocementových dosák. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, a to úplné strechy a parapety. Fasádne omietky zo všetkých štyroch strán budovy nad 2/3 omietanej plochy steny sú vápenno-cementové hladké. Vnútorné omietky sú klasické vápenné hladké s maľbami. Keramický obklad je vyhotovený v kuchyni, umyvárni, skladoch, mraziarenskom boxe a hygienických zariadeniach. Dvere sú prevažne drevené hladké plné alebo zasklené a okná zú prevažne zdvojené oceľové. Podlahy prízemia (predajné a obchodné priestory), chodby pri vstupe sú mramorové, v ostatných miestnostiach prevažne keramická dlažba a PVC, resp. cementový poter. Vykurovanie je ústredné teplovodné, pričom dva kotly na zemný plyn typu TEKA PMB 24 a PMB 35 sú inštalované v kotolni, ktorá je osadená do terénu nad 2 m so zvislou izoláciou. Radiátory sú oceľové doskové a vykurovacie panely. Elektroinštalácia je svetelná a motorická istená poistkami. Na budove je zriadený funkčný bleskozvod. Na každom podlaží je rozvod studenej a teplej vody oceľovými potrubiami. Zdrojom teplej úžitkovej vody je elektrický zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním inštalovaný v kotolni. Kanalizácia je prevažne z PVC potrubia napojená na žumpu. Ďalej na prízemí je rozvod zemného plynu. Hygienické zariadenia sú vybavené keramickými umývadlami, pisoármi a splachovacími záchodmi. V šatni na prízemí je vaňa oceľová smaltovaná a keramické umývadlo. V podkroví v umyvárkach sú samostatné sprchy, keramické umývadlá a splachovacie záchody, v kancelárii je podlaha textilná. Schody do podkrovia sú oceľové s povrchom  z tvrdého dreva bez podstupníc. Objekt je vybavený zabezpečovacím zriadením a podomietkovým rozvodom TV a rádia. Vodovodné batérie sú prevažne jednopákové nerezové.

 

Technický stav

Pri čiastočnej miestnej obhliadke bolo konštatované, že stavba je v priemernom technickom stave,. Konštrukčné závady, ktoré by mohli výrazne ovplyvňovať alebo obmedzovať užívanie domu neboli zistené. Údržba prvkov krátkodobej ako aj dlhodobej životnosti predpokladám nie je zabezpečovaná, nakoľko stavby je nevyužívaná. Opotrebovanie stavby stanovujem lineárnou metódou pri životnosti 80 rokov.

Kolaudačné rozhodnutie k hodnotenému objektu nebolo predložené. Vek budovy pre účel stanovenia všeobecnej hodnoty je určený na základe územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného ONV v Komárne, odborom územného plánovania pod. č.j. Výst. 3459/82-BA dňa 22.2.1983. Na základe týchto podkladov a zistení predpokladám že budova bola postavená v rokoch 1983 až 1986 a v skutočnosti je užívaná od roku 1986.

Obchodno – prevádzková budova je vyhotovená z klasických stavebných materiálov, stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite.

V roku 2007 bola na objekte vykonaná rekonštrukcia, v rámci ktorej boli vyhotovené na objekte nasledovné stavebné úpravy:

-Osadenie sekčných priemyselných vrát JAS2 rozmerov 4,5x4,25 m do časti autoservisu,

-Rekonštrukcia kotolne – osadenie 2 ks plynových kotlov typu TEKA PMB 24 bimetal kondens a TEKA PMB 35.35,

-Oprava a úprava vykurovanie,

-Oprava fasády

-Oprava + nátery drevených obkladov

-Rozvody vzduchu a vzduchotechnika.

V roku 2012 bolo vykonané na objekte kompletné zateplenie a oprava strechy (aplikácia striekanej izolácie PUR LCC hrúbky 40 cm, oprava viazaných konštrukcií krovov, oprava strešnej krytiny, náter strešnej krytiny). Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky statických ani iných porúch a výraznejších poškodení, ktoré by ovplyvňovali celkovú životnosť stavby. Na budove je vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Technický stav objektu ako celku je primeraný svojmu veku. Predpokladanú životnosť vzhľadom a vykonanú rekonštrukciu, technický stav zistený pri miestnej obhliadke ako aj na použitú technológiu výstavby určujem odborným odhadom na 80 rokov.

PRÍSLUŠENSTVO

Plot: Oplotenie z plechového roštu na p. č. 464/3

Plot: Oplotenie plechové na p. č. 464/3

Plot: Oplotenie zo strojového pletiva na p. č. 464/3

Studňa: Studňa vŕtaná na p. č. 464/3

Studňa: Studňa kopaná na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Prípojka vody na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Žumpa na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Plynová prípojka na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Elektrická NN prípojka na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Vonkajšie osvetlenie na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy betónové na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy z terazzových dlaždíc na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy s povrchom asfaltovým na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody na p. č. 464/3

Vonkajšia úprava: Prístrešok nad schodmi a pri budove na p. č. 464/3

Pozemky

Pozemky sú geometricky a polohovo určené, zobrazené v katastrálnej mape a označené parcelným číslom (parcela), vedené na liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha v zastavanom území obce. Parcely sú rovinné, tvoria spolu jeden celok obdĺžnikového tvaru, ktorý je z juhovýchodnej strany v dotyku s asfaltovou komunikáciou- cestou I. triedy. Na pozemku sú inžinierske siete- vodovod, elektrická energia, plyn a telekomunikácie. Kanalizácia je riešená do vlastnej žumpy. 

Parcela č. 464/4 je celoplošne zastavaná nebytovou budovou. Parcela č. 464/3 z časti zastavaná plotmi a príslušenstvom[1]spevnené plochy, z ostatnej časti je zatrávnená. Koeficient povyšujúcich faktorov je použitý 2,20 z dôvodu zreálnenia východiskovej hodnoty na mernú jednotku pozemku a zároveň východisková hodnota vo výške 60% z východiskovej hodnoty pre mesto Komárno.