Dražba zdravotnej budovy súp. č. 100 a zdravotnej budovy - m.č. Likier súp. č. 101 v kat. úz. Hnúšťa, okres Rimavská Sobota
Spisovná značka
D 900123
Všeobecná hodnota:
1 220 000,00€
Najnižšie podanie:
1 098 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
24516 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
900123

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO: 618 58 374
Opis predmetu dražby

Zdravotná budova č.súp.100 na p.č. 1429/7

POPIS

Zlúčená stavba Zdravotnej budovy č.súp. 100 na parc.č. 1429/7 pozostáva z troch častí, hlavného objektu postaveného v roku 1920 a z prístavieb, t.j. zadného traktu nemocnice a z kotolne, prístavby boli postavené v roku 1973.

Pri obhliadke budov nebola poskytnutá znalcovi súčinnosť zo strany vlastníka, t.j. neboli poskytnuté technické podklady k stavbám, teda výkresy objektov, ani doklady o ich veku, tak isto znalcovi neboli sprístupnené všetky vnútorné priestory budov. Vzhľadom k uvedenému je tento znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, časť technických údajov a vek budov bol prevzatý z predchádzajúcich znaleckých dokazovaní, konkrétne zo Znaleckého posudku č. č.18/2020 znalca Ing.Maroša Murčinka zo dňa 29.01.2020.

Zdravotná budova č.súp.100 na p.č. 1429/7 - pôvodná časť

POPIS STAVBY

Hodnotená nehnuteľnosť je na liste vlastníctva zapísaná ako Zdravotná budova č.súp. 100 na parc.č. 1429/7 v k.ú. Hnúšťa, budova je využívaná ako nemocnica s poliklinikou. Podľa predložených podkladov a zistení pri miestnom šetrení bola pôvodná budova postavená cca v roku 1970, prístavby zadného traktu a kotolne v roku 1973.

Pôvodná časť objektu je postavená do pôdorysného tvaru U, má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. Stavba má centrálne schodisko v strede budovy, od ktorého vedú na obidve strany stredové chodby, z nich sú vstupy do jednotlivých ambulancií a iných zdravotníckych priestorov, vedľa schodiska je umiestnený výťah. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, zvislé nosné konštrukcie sú z tehlových murív, základy betónové pásové s vodorovnou izoláciou, deliace konštrukcie murované, stropy železobetónové monolitické, strecha je sedlová, s valbami a manzardnými úpravami tvaru strechy, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodiská sú zo železobetónovej monolitickej konštrukcie s terazzovými povrchmi, podlahy s rôznych povrchov, terazzové, povlakové z PVC, z keramických dlažieb, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, v hygienických miestnostiach keramické obklady. Okná sú v prevažujúcom vyhotovení drevené dvojité, na časti budovy vymenené za plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory liatinové článkové, zdrojom je vlastná kotolňa s elektrickými kotlami /5 ks/. Sociálne priestory sú vybavené štandardnými zariaďovacími predmetmi, t.j. sprchy, keramické umývadlá, pisoáre, WC, nerezové pákové batérie, keramické obklady stien a dlažby. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu a aj prípojku zemného plynu z verejných sietí, plynová prípojka je v súčasnom období odpojená a nefunkčná.

 

Vzhľadom na vek objektu, konštrukčné vyhotovenie, zistený stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť nehnuteľnosti na 150 rokov od roku 1920.

Zdravotná budova č.súp.100 na p.č. 1429/7 - prístavba zadného traktu

POPIS STAVBY

Hodnotená prístavba zadného traktu nemocnice bola postavená v roku 1973, má tri nadzemné podlažia a plochú strechu, nie je podpivničená. Stavba má pravidelný obdĺžnikový pôdorys, dispozične sa v prístavbe nachádzajú priestory technickoprevádzkové /jedáleň, kuchyňa /nefunkčná/, sklady/, ale aj ambulancie, operačné priestory, izby pre pacientov, komunikačné a sociálne miestnosti.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, zvislé nosné konštrukcie sú z tehlových murív, základy betónové pásové s vodorovnou izoláciou, deliace konštrukcie murované, stropy železobetónové monolitické, strecha plochá, krytina z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, podlahy s rôznych povrchov,  povlakové z PVC, z keramických dlažieb, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, v hygienických miestnostiach keramické obklady. Okná sú v prevažujúcom vyhotovení drevené dvojité, v menšom rozsahu plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, zdrojom je vlastná kotolňa s elektrickými kotlami /5 ks/. Sociálne priestory sú vybavené štandardnými zariaďovacími predmetmi, t.j. sprchy, keramické umývadlá, pisoáre, WC, nerezové pákové batérie, keramické obklady stien a dlažby. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu a aj prípojku zemného plynu z verejných sietí, plynová prípojka je v súčasnom období odpojená a nefunkčná.

 

Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť nehnuteľnosti na 90 rokov od roku 1973.

Zdravotná budova č.súp.100 na p.č. 1429/7 - prístavba kotolne

POPIS STAVBY

Hodnotená prístavba kotolne bola postavená v roku 1973, má jedno nadzemné podlažie a plochú strechu s miernym pultovým spádom, nie je podpivničená. Stavba má pravidelný obdĺžnikový pôdorys, dispozične sa v nej nachádzajú priestory kotolne s piatimi elektrickými kotlami ÚK.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, zvislé nosné konštrukcie sú z tehlových murív, základy betónové pásové s vodorovnou izoláciou, stropy železobetónové monolitické, strecha plochá s miernym pultovým spádom, zatekajúca strecha je v súčasnom období prekrytá provizórnymi plachtami. Podlahy sú betónové, omietky vápenné hladké, okná drevené dvojité. Stavba je v havarijnom stave, časť objektu je zbúraná, objekt vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

 

Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť nehnuteľnosti na 55 rokov od roku 1973.

Zdravotná budova - m.č. Likier č.súp.101 na p.č. 1429/17

POPIS STAVBY

Hodnotená nehnuteľnosť je na liste vlastníctva zapísaná ako Zdravotná budova - m.č. Likier č.súp. 101 na parc.č. 1429/17 v k.ú. Hnúšťa, podľa zistení pri miestnom šetrení bola stavba postavená cca v roku 1973 /znalcovi nebol predložený písomný doklad o veku stavby/, v súčasnom období je stavba v rozpracovanej rekonštrukcii /vymenená krytina, vonkajšie omietky/, v ktorej sa nepokračuje, stavba je v zlom technickom stave, bez vykonávanej údržby, v tomto posudku je hodnotená ako nedokončená stavba.

 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, dispozične je postavená v pravidelnom obdĺžnikovom pôdoryse so stredovou chodbou, z ktorej sú vstupy do jednotlivých miestností. Zvislé nosné konštrukcie sú murované, základy betónové pásové, deliace konštrukcie murované, stropy železobetónové monolitické, strecha sedlová, s valbami, krytina z plechových lisovaných šablón, klampiarske konštrukcie v súčasnom období nie sú vyhotovené. Vnútorné konštrukcie objektu a jeho vybavenie je vybúrané, t.j. bez podláh, bez vnútorných omietok, bez vnútorných dverí, bez inštalačných rozvodov.

 

Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť nehnuteľnosti na 70 rokov od roku 1973.