Detské voľnočasové herné centrum č.s. 434 na ul. Šafárikova v obci Rožňava, Okres Rožňava
Spisovná značka
D 900223
Všeobecná hodnota:
591 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
2535 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
900223

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO: 618 58 374
Opis predmetu dražby

Detské voľnočasové herné centrum č.s. 434, k.ú. Rožňava (stará časť)

Budova "Detské voľnočasové herné centrum" č.s. 434, na ulici Šafárikova č.o. 100, v Rožňave, na parc. KN C č. 1974/1, je dvojpodlažná budova s podkrovím, secesná vila postavená na začiatku 20. storočia, podľa dobových zdrojov mesta Rožňava. Budova s murovanými stenami má manzardovú strechu s krytinou z azbestocementových šablón, s novodobými vikiermi, so secesne členenými oknami a secesnýn zdobením okolo okien, s profilovanou podstrešnou rímsou, so soklom obloženým tesanými kameňmi (kyklopské murivo) na čelnej fasáde, kamenný obklad rohov čelnej fasády vystupuje až do výšky 2,5m, na ostatných fasádach je úprava sokla a nároží zopakovaná z cementovej škrabanej omietky. Odhadovaný začiatok užívania budovy je rok 1916. Budova bola rekonštruovaná a modernizovaná, podľa dodaných podkladov naposledy v roku 2016 rozhodnutím o dodatočnom povolení stavby, ktoré riešilo aj prístavbu kotolne a vstupnej rampy. V roku 2018 boli kolaudované ostatné priestory v 2. NP určené pre detské voľnočasové herné centrum, v roku 2018 bolo vydané aj rozhodnutie o zmene v užívaní stavby na polyfunkčný objekt, bez stavebných zásahov, kde okrem pôvodného účelu detského herného centra sa menil účel dvoch miestností v 2. NP na kancelárie. Budova je napojená na verejný rozvod elektrickej energie, vody, kanalizácie. 

Dispozičné riešenie

V 1. podzemnom podlaží sa nachádza: chodba so schodmi, bazén, oddychová miestnosť, hygienické zariadenia - WC, sprchy, v prístavbe kotolňa. 

V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza: chodba, schodisko, šatňa, hygienické miestnosti pre deti a pre personál, prepojené denné miestnosti herne. 

V 2. nadzemnom podlaží sa nachádza: chodba, denné miestnosti, hygienické zariadenia 

 

Technické riešenie: 

- Základy - kamenné ukladané na sucho 

- Zvislé nosné konštrukcie - v 1. PP murivo z lomového kameňa na maltu hr. 800mm, v 1. NPa v 2. NP murivo z plných pálených tehál hr. nad 45 cm 

- Stropy - v 1. PP klenbové murované medzi oceľovými "I" nosníkmi, v 1. NP a 2. NP - drevené trámové s podhľadom 

- Zastrešenie bez krytiny - drevená stojatá stolica s väznými trámami a šikmými vzperami 

- Krytina - azbestocementové šablóny na debnení 

- Klampiarske konštrukcie - odpadové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu 

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenné štukové omietky so secesne zdobenými ornamentmi okolo okien 

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenné a vápennocementové hladké omietky, keramické obklady hygienických miestností 

- Schody - v 1. NP drevené, v 1. PP železobetónové s povrchom z keramickej dlažby 

- Dvere - prevažne nové plastové, a hladké 

- Okná - prevažne nové plastové s izolačným trojsklom 

- Podlahy - plávajúce laminátové, z PVC a z keramickej dlažby 

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - svetelná a motorická 

- Vnútorný rozvod vody plastovým potrubím 

- Vnútorný rozvod kanalizácie plastovými rúrami 

- Vybavenie kuchýň - kuchynská linka s nerezovým drezom 

- Vykurovanie - ústredné, kotlom na drevo, plechové panelové radiátory s regulačnými ventilmi 

- Ohrev teplej vody - elektrický zásobník, zásobníky teplej vody spojený kotlom UK 

- Vybavenie hygienických miestností - splachovacie záchody, pisoáre, keramické umývadlá s pákovými vodovodnými batériami, výlevky

- Ostatné - bazén s technológiou

                                                               

Príslušenstvo

 

Plot kovaný na parc. č. 1975/1 

Plot kovaný je postavený z východnej strany nehnuteľnosti, na ulici Šafárikova, z oceľovej kovanej konštrukcie na kamennom základe a podmurovke z opracovaného kameňa, s pohľadovou výškou 1,2 m, realizovaný v roku 1916.

 

Plot z oceľových rámov na parc. č. 1975/1 

Plot z oceľového pletiva v rámoch je postavený z južnej strany nehnuteľnosti, na ulici Letná, na betónovom základe a betónovej podmurovke, s pohľadovou výškou 1,6 m, s 2 plotovými vrátami a vrátkami, realizovaný v roku 1970 (odhad).

 

Plot murovaný na parc. č. 1974/2 

Plot murovaný je postavený zo západnej strany nehnuteľnosti, je murovaný z betónových tvárnic s omietkou, na betónovom základe, s pohľadovou výškou 1,25 m, realizovaný v roku 2016.

 

Plot z vlnitého plechu na parc. č. 1974/2 a 1975/1 

Plot z vlnitého plechu je postavený zo západnej strany nehnuteľnosti, na betónových stĺpoch, s pohľadovou výškou 2,0 m, realizovaný v roku 2000 (odhad).

 

Vodovodná prípojka na parc. č. 1974/2 

Vodovodná prípojka z verejnej vodovodnej siete je vedená z južnej strany na parc. č. 1974/2, je z plastového potrubia, daná do užívania v roku 2016.

 

Kanalizačná prípojka na parc. KN - C č. 1974/2 

Kanalizačná prípojka do verejnej siete je vedená cez parc. č. 1974/2 na južnej strane, je z plastového potrubia, daná do užívania v roku 2016.

 

Spevnená plocha na parc. č. 1974/2 

Spevnená plocha z betónovej dlažby je umiestnená na parc. č. 1974/2, ako vstupná plocha k nehnuteľnosti, realizovaná v roku 2016.

Pozemky

Predmetom ohodnotenia sú pozemky v zastavanom území, v k.ú. mesta Rožňava, pozemky registra "C" parc. č. 1974/1, 1974/2, 1975/1, pozemky na ktorých je postavená budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum a na ktorých je oplotený dvor. Jedná sa o lokalitu s občianskou vybavenosťou, so štandardným vybavením. Dopravná dostupnosť po spevnených cestách, v mestách bez mestskej hromadnej dopravy. Funkčné využitie pozemku podľa platného územného plánu, sa jedná o zmiešané územie s mestskou štruktúrou. Pozemok je možné napojiť na inžinierske siete: elektrická energia, voda, kanalizácia a plyn. Povyšujúcim faktorom je zvýšený záujem o kúpu, veľkosť a tvar pozemku.