Rodinný dom súp. č. 107 v obci Pribiš, Okres Dolný Kubín
Spisovná značka
D 5093022
Všeobecná hodnota:
49 700,00€
Najnižšie podanie:
37 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
753 m2
Zastavaná plocha:
248 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5093022

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č.107 k.ú.Pribiš, obec Pribiš

 

POPIS STAVBY

Predmetom ohodnotenia je samostatne stojaci  podpivničený dvojpodlažný objekt - rodinný dom s podkrovím (ktoré nie je využívané na obytné a ani iné účely) - rodinný dom súpisné číslo 107 na C-KN p.č.351 v k.ú. Pribiš, obec Pribiš, v oblasti tvorenej riedkou uličnou zástavbou rodinných s dobudovanou infraštruktúrou. Hodnotený RD s.č.107 bol daný do užívania v roku 1970 – informácia čerpaná zo ZP č.148/2022 a verbálne potvrdená majiteľom hodnotenej nehnuteľnosti.

Stavba má charakter rodinného domu s jednou bytovou jednotkou a plní účel rodinného domu určeného predovšetkým na bývanie so samostatným vstupom z verejnej miestnej komunikácie v zmysle Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Hodnotený objekt obsahuje jedno podzemné podlažie /1.PP/ a jedno nadzemné podlažie /1.NP/ a podkrovie. Hodnotený RD s.č.107 je v čase miestneho šetrenia napojený na verejný rozvod NN, verejné rozvody pitnej vody a odkanalizovanie je prostredníctvom vlastnej žumpy. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Hlavný vstup do rodinného domu s.č.107 do 1.PP je z južnej strany  a do 1.PP cez bývalé vonkajšie schodiská (v čase miestneho šetrenia výrazne poškodené. Dispozíciu 1.PP tvoria dva obytné miestnosti, kotolňa – technická miestnosť, sklad, WC – demontované a poškodené a chodba so schodiskom. Dispozíciu 1.NP tvoria chodba so schodiskom, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, veranda a tri obytné izby. Orientácia obytných miestností v 1.PP a 1.NP je v prevažnej miere JZ-JV. Viď zakreslenie skutkového stavu v prílohovej časti znaleckého posudku.      

TECNICKÝ POPIS

Hodnotený objekt je osadený na betónových základových pásoch o hr. 450 mm, na podkladovom betón v 1.PP so štrkovým pod sypom, s vyhotovenou izoláciou proti zemnej vlhkosti, obvodové a nosné murivo v 1.PP je murované o skl. hr. 450 mm, v 1.NP murované z iných materiálov o skl. hr. 400 mm. Deliace nenosné konštrukcie sú murované o skl. hr.150 mm. Povrchová úprava exteriéru je z brizolitovej omietky. Stropné konštrukcie v 1.PP ŽB monolitická s rovným podhľadom, stropná konštrukcia v 1.NP je drevená trámová s rovným podhľadom. Konštrukcia strechy sedlová strecha s krytinou z pozinkovaného plechu s klampiarskymi prvkami z pozinkovaného plechu (nie úplné). Schodiskoví priestor medzi 1.NP a 1.PP je tvorený ŽB schodiskom z povrchom nástupníc z cementového poteru. Okná v hodnotenom objekte sú drevené dvojité, dvere drevené hladké plné al. zasklené rámové s výplňou. Povrchová úprava v prevažnej miere z vápennej omietky (povrchová úprava stien v 1.PP značne poškodená). Podlahy v 1.PP v obytných miestnostiach, kotolni, v komore sú z cementového poteru (laminátové veľkoplošné parkety v obytných miestnostiach vytrhané), podlahy v 1.PP v chodbe sú z keramickej dlažby. Podlahy v 1.NP v obytných miestnostiach, chodbe a v kuchyni sú z laminátových veľkoplošných parkiet, podlahy v ostatných miestnostiach  sú z keramickej dlažby. 

Vykurovanie je cez kotol na tuhé palivo umiestnený spolu so zásobníkom TÚV v 1.PP, rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia, rozvody splaškovej kanalizácie z liatinových rúr, plynofikácia sa v RD s.č.107 nenachádza, rozvody NN – svetelnej a motorickej v 1.PP a v 1.NP svetelnej. Samostatné WC v 1.PP demontované a je strhnutý keramický obklad stien. Kúpeľňa v 1.NP je vybavená smaltovanou vaňou s pákovou vodovodnou batériou so sprchovým nadstavcom, keramickým umývadlom s pákovou vodovodnou batériou, ďalej sa v kúpeľni nachádza keramický obklad a keramická dlažba.   V kuchyni v 1.NP je osadená kuchynská linka na báze dreva o dl.1,6 bm, drez je nerezový s pákovou vodovodnou batériou, elektrický sporák s keramickou varnou doskou a je vybavená keramickým obkladom za kuchynskou linkou. 

 

Technický stav jednotlivých prvkov životnosti je vo vyhovujúcom technickom stave (pri prvkoch krátkodobej životnosti sa nachádza vybavenie na sklonku svojej životnosti), vzhľadom na to že na hodnotenom objekte je značne zanedbaná údržba hlavne v 1.PP a v exteriéry RD s.č.107. Objekt je v čase obhliadky schopný trvalého celoročného mierne pod štandardného užívania ako jedna samostatná bytová jednotka. Obhliadkou nehnuteľnosti neboli zistené žiadne poruchy a vady konštrukcií resp. vybavenia, ktoré by mohli neprimerane znížiť životnosť objektu. Konštrukčné, materiálové a dispozičné vyhotovenie stavby zodpovedá miernemu pod štandardu súčasného obdobia. Predpokladaná celková životnosť rodinného domu s.č.107 je vzhľadom k celkovému technickému stavu konštrukcií, ich materiálovému vyhotoveniu objektu stanovená odborným odhadom na 100 rokov.