Rodinný dom súp. č. 107 v obci Pribiš, Okres Dolný Kubín
Spisovná značka
D 5093022
Všeobecná hodnota:
83 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
753 m2
Zastavaná plocha:
226 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5093022

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp.107 v k.ú. Pribiš, obec Pribiš, okres Dolný Kubín 
Popis stavby:

 Umiestnenie stavby:

Rodinný dom súp. č. 107 stojí na pozemku C KN parc. č. 351 v k.ú. Pribiš v uličnej zástavbe rodinných domov. Dom je murovaný s podzemným podlažím a nadzemným podlažím. Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovod, kanalizácia na žumpu. Prístup je zo spevnenej komunikácie, Doklad o veku nebol predložený, vek určujem odhadom s prihliadnutím na stavebnotechnický stav, použité materiály a informácie od vlastníka na 52 rokov. Životnosť murovanej stavby predpokladám 120 rokov.

 Dispozičné riešenie:

V podzemnom podlaží je chodba, schodište, kotolňa, sklad a WC bez umývadla. Prístup je vnútorným schodišťom a z úrovne dvora. Podlažie je čiastočne zapustené pod terén. V prvom nadzemnom podlaží je veranda, chodba, schodište, kuchyňa, kúpeľňa, WC a tri izby. Prístup je z úrovne dvora.

Technické riešenie:

 1. Podzemné podlažie
 • Zvislé nosné konštrukcie – murované typu CD, porotherm v skladobnej hr. Nad 40 do 50 cm, deliace konštrukcie – tehlové (priečovky, CDM)
 • Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické
 • Schodisko – cementový poter
 • Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit
 • Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky, vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, vnútorné obklady – WC
 • Výplne otvorov – dvere – hladké plné a zasklené, okná – dvojité
 • Podlahu – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – veľkoplošné parkety (laminátové), dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
 • Vybavenie kúpeľní – umývadlo, vodovodné batérie – pákové nerezové, záchod – splachovací bez umývadla
 • Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod s rozvod. Bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ., zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá
 • Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický a kombinovaný s ústredným vykurovaním
 • Vnútorné rozvody kanalizácie – liatinové a kameninové potrubie
 • Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná, motorická

 

 1. Nadzemné podlažie:
 2. Základy – betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
 3. Zvislé nosné konštrukcie – murované z kvadry v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm, deliace konštrukcie – tehlové (priečovky, CDM)
 4. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové
 5. Schodisko – cementový poter
 6. Strecha – krovy – väznicové sedlové, krytiny strechy na krove – plechové pozinkované, klampiarske konštrukcie strechy– z pozinkovaného plechu žľaby a zvody, záveterné lišty
 7. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit
 8. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne – vane – kuchyne pri sporáku a dreze
 9. Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené, okná – dvojité drevené
 10. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – veľkoplošné parkety (laminátové), dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby 
 11. Vybavenie kuchýň – sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, - drezové umývadlo nerezové  kuchynská linka z materiálov na báze dreva
 12. Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná – umývadlo, vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou – pákové nerezové, záchod – splachovací bez umývadla
 13. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ
 14. Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický
 15. Vnútorné rozvody kanalizácie – liatinové a kameninové potrubie
 16. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná, motorická, elektrický rozvádzač – s automatický istením