1/2 rodinného domu súp. č. 185 v obci Stará Bystrica, okres Čadca
Spisovná značka
D 5091222
Všeobecná hodnota:
48 000,00€
Najnižšie podanie:
36 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
131,50 m2
Zastavaná plocha:
198,79 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5091222

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 185 na parc. CKN č. 3143/1 v k. ú. Stará Bystrica 
POPIS STAVBY 
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, nepodpivničený s 1. NP a 1. PK. V 1. NP je dispozične umiestnené: závetrie - terasa, zádverie, kúpeľňa s WC, kuchyňa, špajza a dve izby, prístupné zvonku je technická miestnosť a dva sklady. V 1. PP (vstavba z roku 2017) je dispozične umiestnené: chodba so schodiskom a tri izby. 
Technický popis 
1. Nadzemné podlažie:
- Základy - kamenné - s vodorovnou izoláciou 
- Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo zo škarovkovej tvárnice v kombinácii s plnou pálenou tehlou so zatepleím polystyrénom hr. 50 mm) - prevládajúca položka: závetrie iba stĺpy; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky) 
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové 
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc 
- Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) 
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok 
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
 - Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové 
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino - ekvivalent: laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby 
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) 
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla 
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Immergas); - lokálne - elektrické konvektory: ekvivalent: kozubové kachle 
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania 
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie 
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením 
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu 
1. Podkrovné podlažie 
- Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo zo škarovkovej tvárnice v kombinácii s plnou pálenou tehlou so zatepleím polystyrénom hr. 50 mm); deliace konštrukcie - sadrokartónové 
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové 
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok 
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením 
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino - ekvivalent: laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - xylolit, palubovky, dosky - ekvivalent: laminátové 
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely 
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná 
Údaje o začatí užívania 
Rodinný dom sa začal podľa údajov zistených pri miestnom šetrení užívať v roku 1958. Od roku 2002 - 2012 bol rodinný dom zrekonštruovaný a zmodernizovaný bez stavebno-právnej dokumentácie. Išlo o: výmenu okien, dverí, omietok vnútorných aj vonkajšej, klampiarskych konštrukcií, podláh, časti vnútorných inštalácií, vybavenia kuchyne, kúpeľne s WC atď. Tieto údaje zodpovedajú konštrukčnému, materiálovému a dispozičnému riešeniu stavby. Údržba vykonávaná na nehnuteľnostiach je bežná. Vzhľadom k uvedenému aj so zohľadnením vykonávanej údržbe, životnosť rodinného domu je stanovená odborným odhadom samostatne pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie, opotrebenie je počítané zjednodušenou analytickou metódou. 
 Zistené nedostatky a závady 
V čase ohodnotenia bol dom obývaný a nedokončený (nie je dokončená podlaha a omietky v sklade a omietka v technickej miestnosti), z vizuálnej obhliadky neboli zistené žiadne závady a nedostatky.