TEST NEWSLETTER
začína
dnes
Všeobecná hodnota:
456,00€
Najnižšie podanie:
456,00€

Minimálne prihodenie:
456€
Dražobná zábezpeka:
456€
Dátum a čas obhliadky:
25.02.2020 06:02:02
Miesto a čas konania dražby:
456 + čas

tel.: +421 41 763 22 34
mobil: 090878987998

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Výmera pozemku:
456 m2
Podlahová plocha:
456 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
456

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
456
456