Dražba 1/4 rodinného domu súp. č. 236 na ul. J. Gabčíka v obci Rajecké Teplice, okres Žilina
Spisovná značka
D 5091122
Všeobecná hodnota:
30 200,00€
Najnižšie podanie:
30 200,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.06.2022, 11:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
08.06.2022, 16:00
2. termín obhliadky:
22.06.2022, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
315,50 m2
Zastavaná plocha:
293,37 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5091122

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Mgr. Mária Kadáková, Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50669869
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp.236 k.ú. Rajecké Teplice, obec Rajecké Teplice, okres Žilina (spoluvlastnícky podiel: 1/4 )
Rodinný dom a záhrada sa nachádzajú v zastavanom území mesta Rajecké Teplice na pozemku CKN parc.č.942 a na pozemku parc.č.943, v čase obhliadky bola záhrada s ovocnými stromami a zeleninová záhradka. Vzdialenosť do centra mesta Rajecké Teplice je cca 1km. V okolí sa nachádza zástavba rodinných domov, záhrady, lesy a prístupová komunikácia. V mesta je mestský úrad, základná škola s materskou školou, kultúrny dom, futbalové ihrisko, obchody so zmiešaným tovarom a základné služby, s veľa známymi turistickými atrakciami. Prístup k rodinnému domu a pozemkom je po spevnenej obecnej komunikácii . V dostupnosti do cca 5min sa nachádza zástavka autobusu a vlaku. Objekt je napojený na studňu, rozvod EE, verejný plynovod a kanalizácia do žumpy. Terén pozemku je rovinatý a slnečný. Pozemky sú oplotené. 
Dispozičné riešenie: Podľa STN 73 43 01 Budovy na bývanie ide o rodinný dom na celoročné bývanie. Objekt má charakter rodinného domu nakoľko obsahuje jednu bytovú jednotku s úplným príslušenstvom a jeho prevažná časť je určená pre účely bývania. Objekt je architektonický začlenený do okolitej zástavby. Rodinný dom je samostatne stojací na vlastnom pozemku. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie 
1.PP - miestnosť pre plynomer, sklad 
1.NP -zádverie, chodba, kuchyňa , kúpeľňa, WC, štyri izby, miestnosť pre kotol ÚK, komora a schodisko do 2.NP 
2.NP - s nedokončenými priečkami bez stropu, bez povrchových úprav a rozvodov 

Adresa: J. Gabčíka 236, Rajecké Teplice