Pozemok v k. ú. Kľače, okres Žilina
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 24 dní
Spisovná značka
D 5090220
Všeobecná hodnota:
17 800,00€
Najnižšie podanie:
17 800,00€

Dátum a čas konania dražby:
13.05.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
2500€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.04.2021, 14:30
2. termín obhliadky:
05.05.2021, 14:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Pozemok parc. registra „C“ č. 287/1 a 287/2, v k. ú. Kľače, okres Žilina, zapísané na LV č. 124.

Výmera pozemku:
1718 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090220

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Gabriela Gregorová, Andreja Kmeťa 19, Žilina, ako správca úpadcu: Roman Sihlovec "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Pozemky k. ú. Kľače, okres Žilina                                              

Predmetná nehnuteľnosť - pozemky parc. č. KN-C 287/1 - orná pôda o výmere 859 m2 a parc. č. KN-C 287/2 - orná pôda o výmere 859 m2 sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Kľače, sú situované po ľavej strane v blízkosti štátnej cesty I/64 Žilina - Rajec, 500 m od centra obce v smere na Rajec, pri železničnom priecestí št. cesty so železničnou traťou Žilina - Rajec, prechádzajúcu stredom obce okolo obecného úradu, ktorá spája obec Kľače s obcou Rajec a krajským mestom Žilina. Prístup na pozemky je po nespevnenej štrkovej komunikácií pri žel. priecestí zo št. cesty, v minulosti bol prístup na pozemok poľnohospodárskymi strojmi aj vo vzd. cca do 150 m, taktiež zo št. cesty, cez vjazd   ponad cestnú priekopu. Z južnej strany je v blízkosti obývaný RD s 1 b.j. a pri žel. priecestí je závorársky domček v súčasnej dobe už ŽSR nevyužívaný. Okrajom pozemku parc. č. KN-C 287/1 zo severnej strany je vzdušné vedené el. vedenie VN 22 kV na stĺpoch s jeho ochranným pásmom.

Pozemky sú orientované svojou pozdĺžnou osou S-J, z východnej strany sú čiastočne zatienené lesným porastom. Pozemky sú situované na rovinatom území.

Uvedené pozemky sú vybavené verejnými rozvodmi inž. sietí v rozsahu elektrická prípojka, zdroj vody je z vlastnej studne, kanalizácia je do vlastnej žumpy. Dostupnosť do centra obce Kľače je do 500 m, pešou chôdzou do 10 min. alebo osobným automobilom, do mesta Rajec je do 2 km prímestskou autobusovou dopravou, železničnou dopravou alebo osobným automobilom, do krajského mesta Žilina je do 18 km. Zástavka prímestskej autobusovej dopravy a železničnej dopravy je v blízkosti Obecného úradu. Lokalita je zaťažená zvýšenou intenzitou cestnej dopravy zo št. cesty, ako aj zo železničnej dopravy, ide o prostredie so zvýšenou intenzitou hluku a prašnosti a exhalátov z motorových vozidiel.

Adresa: Kľače, Žilinský kraj, Slovensko