Rodinný dom v obci Malženice, okres Trnava
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 500519
Všeobecná hodnota:
222 000,00€
Najnižšie podanie:
199 800,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.10.2020, 11:00
Miesto konania dražby:
v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Miroslava Holčíka, so sídlom Námestie 1. mája 1121/14, 92101 Piešťany
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
49000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
16.09.2020, 16:30
2. termín obhliadky:
30.09.2020, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Rodinný dom s. č. 421, postavený na parc. č. 1288/89, garáž postavená na parc. č. 1288/107 a pozemok parc. č. 1288/41, 1288/88, 1288/89, 1288/103 a 1288/107, v k. ú. Malženice, okres Trnava, zapísané na LV č. 1234.

Výmera pozemku:
1240 m2
Podlahová plocha:
192 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500519

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Považská cementáreň, a.s., IČO: 36 615 716, zastúpená JUDr. Marian Karásek, advokát
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 421, v obci Malženice, okres Trnava

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom /JKSO 803.6/, ktorý má jedno čiastočné podzemné a jedno nadzemné podlažie, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol dom postavený v roku 2004.

Pri miestnom šetrení dňa 16.06.2020 znalcovi neboli nehnuteľnosti sprístupnené, tento posudok je preto vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú okrem iných aj údaje a fotodokumentácia znalca, ktoré boli vykonaná dňa 30.08.2019 za účasti vlastníka nehnuteľností a ktoré boli použité pre vypracovanie Znaleckého posudku č.133/2019 zo dňa 29.11.2019


Dispozične sa v suterénnom podlaží nachádzajú chodba so schodiskom, práčovňa s kotlom ÚK, pivničné priestory, v prízemí domu sú chodba so schodiskom, tri izby, kuchynský kút priestorovo spojený s obývacou izbou, kúpeľňa, WC a garáž. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1 - 2 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie sú murované tehlové v priemernej hrúbke 40 - 50 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy nad suterénom sú železobetónové monolitické, nad prízemím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je valbová, krytina škridlová betónová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú silikátové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, v prízemí drevené rámové s výplňou. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby schodiská do suterénu aj do podkrovia sú z tvrdého dreva bez podstupníc. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynový kotol, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku plynu z verejných sietí.    

Stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 2004, životnosť je stanovená znalcom na 100 rokov.

Garáž na p. č. 1288/107

Garáž je postavená vedľa domu, ide o samostatne stojacu jednopodlažnú stavbu bez podpivničenia, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie murované z betónových tvárnic v priemernej hrúbke do 30 cm, strop drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom, strecha valbová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky silikátové hladké, vnútorné vápenné štukové hladké, podlahy z keramických dlažieb, garážové vráta /2 ks/ segmentové s automatickým otváraním, okná plastové, elektroinštalácia svetelná aj motorická, ostatné vybavenie stavba nemá. Dispozične je v garáži jeden priestor s možnosťou garážovania dvoch motorových vozidiel. Na stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutia v roku 2014, životnosť je stanovená znalcom na 80 rokov.

Adresa: Malženice 421, 919 29 Malženice, Slovakia