4-IZBOVÝ BYT NA ULICI OKRUŽNÁ, SÍDLISKO KYČERKA, ČADCA
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 2020017
Všeobecná hodnota:
73 300,00€
Najnižšie podanie:
65 970,00€

Dátum a čas konania dražby:
10.09.2020, 09:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
17.08.2020, 17:00
2. termín obhliadky:
26.08.2020, 17:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je byt č. 28, na 7. poschodí, vo vchode č. A, súpisné číslo obytného domu 100, postavený na parc. č. 3337, nachádzajúci sa v k. ú. Čadca, okres Čadca, zapísaný na LV č. 4067, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Podlahová plocha:
84,58 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 

4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
2020017

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
BYTY Čadca, s.r.o., IČO: 36 373 907, Májova 1107, Čadca
Opis predmetu dražby

Štvorizbový byt č. 28, na ulici Okružná 100/A, Čadca

Popis bytu č. 28: Predmetom dražby je štvorizbový byt nachádzajúci sa na 7.nadzemnom podlaží obytného domu č.s. 100 postavený na pozemku parc. KN č. 3337 k.ú. Čadca, v stredovej sekcii. 

Byt pozostáva zo štyroch izieb, vstupnej chodby, kuchyne, kúpeľne, samostatného WC, príslušenstvo bytu tvorí balkón a pivnica. 

  • Okná v celom byte sú z plastových profilov;
  • vstupné dvere sú plné, drevené osadené do oceľovej zárubne, vymenené v roku 2005;
  • vnútorné dvere sú drevené hladké, osadené do oceľových zárubní;
  • nášlapné vrstvy podláh sú v obytných miestnostiach laminátové veľkoplošné, v kúpeľni a samostatnom WC z pôvodného PVC;
  • vybavenie kúpeľne tvorí keramické umývadlo, smaltovaná vaňa, pákové batérie, vo WC je WC misa kombi;
  • vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva, elektrický sporák, nerezové umývadlo, páková batéria. Povrchovú úpravu stien tvoria vápennocementové hladké omietky, v kuchyni je keramický obklad steny;
  • bytové jadro je pôvodné;
  • vykurovanie bytu je ústredné s diaľkovou dodávkou tepla, radiátory sú oceľové plechové; 
  • v byte je vyhotovený telefónny rozvod, domáci vrátnik (domový telefón), spoločný TV rozvod a internet.

Adresa: 022 01 Čadca, Slovakia