RODINNÝ DOM V OBCI SVRČINOVEC, OKRES ČADCA
Spisovná značka
D 5090717
Všeobecná hodnota:
91 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, rodinný dom s. č. 816 s príslušenstvom postavený na parc. č. 782 a pozemok registra „C“ na parcele č. 782, v k. ú. Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca, zapísaný na LV č. 361, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
505 m2
Podlahová plocha:
260 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090717

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Igor Bátory, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, Žilina, ako správca úpadcu: Peter Kubišta "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Rodinný dom je dvojpodlažný s podkrovím, podpivničený, murovaný so sedlovou strechou. Rodinný dom je samostatne postavený v uličnej zástavbe. Postavený je na rovinatom pozemku, v obytnej časti obce Svrčinovec. Má samostatný vstup priamo z nádvoria na prízemie a vjazdom do suterénu cez garážové vráta. Prístup k pozemku a k rodinnému domu je z miestnej cesty. K rodinnému domu sú vybudované prípojky vody, plynu, NN, telefónu a kanalizačná prípojka. Rodinný dom bol postavený v roku 1978, odkedy je využívaný na bývanie. Vstup so zádverím a WC je z časti podpivničená, má rovnú strechu s jednoplášťovou úpravou strechy.                                                                        

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Dom je rozdelený na jedno podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a podkrovie.
1. PP - suterén obsahuje: chodbu, schody na prízemie, garáž, práčovňu, kotolňu, sklad paliva, sklad zeleniny, východ do záhrady.
1. NP - prízemie obsahuje: vstup so schodmi, zádverie, WC, chodbu, schody na podkrovie, kúpeľňu, kuchyňu, špajzu, tri izby.
2. NP - podkrovie obsahuje: chodbu, kuchyňu, tri izby, povalový priestor.

Adresa: Svrčinovec, Žilinský kraj, Slovensko