Rodinný dom súp. č. 27 v obci Rakovnica, okres Rožňava
Spisovná značka
D 5080122
Všeobecná hodnota:
91 700,00€
Najnižšie podanie:
91 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
29.01.2024, 11:00
Miesto konania dražby:
AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad (Meeting room 1 - na 3. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
09.01.2024, 12:30
2. termín obhliadky:
17.01.2024, 12:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
457 m2
Zastavaná plocha:
368,19 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5080122

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
EURO CASH s.r.o., ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 637 301
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 27 na p.č. 487

POPIS STAVBY

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom /JKSO 803.7/, ktorý má dve nadzemné a jedno novonadstavené podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Znalcovi neboli predložené písomné doklady o veku stavby, podľa miestneho zisťovania a výpovede spoluvlastníka bol pôvodný rodinný dom postavený cca v roku 1957, prestavba, prístavba a nadstavba domu boli vyhotovené v rokoch 2011 - 2012. V tomto období boli komplexne zrekonštruované aj interiéry pôvodného domu, t.j. vymenené okná aj všetky vnútorné konštrukcie domu včítane inštalačných rozvodov.

Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú vstupná chodba so schodiskom na poschodie, garáž, kotolňa, jedna izba, kúpeľňa, špajza a kuchyňa. Na prvom poschodí je chodba so schodiskom /schodisko do podkrovia zatiaľ nie je vyhotovené/ a štyri izby, poschodie je prístupné aj samostatných vchodom po vonkajšom schodisku. Nadstavené podkrovné podlažie zatiaľ nie je dokončené, bude v ňom samostatný byt s dvomi izbami, kuchyňou a kúpeľňou.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie pôvodného domu sú kamenné v hrúbke obvodových múrov nad 60 cm, prístavba a nadstavba domu sú z pórobetónových tvárnic. Deliace konštrukcie sú murované, stropy nad prízemím a prvým poschodím železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad podkrovím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina škridlová betónová typu BRAMAC, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú vápennocementové hladké /zatiaľ nedokončené/, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby,   v garáži a kotolni cementový poter. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na pevné palivo, radiátory oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizáciu zatiaľ len do trativodu.