Rodinný dom súp. č. 460 v obci Vysoká nad Kysucou, okres Čadca
Spisovná značka
D 401622
Všeobecná hodnota:
139 000,00€
Najnižšie podanie:
125 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.06.2023, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
20000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
07.06.2023, 15:00
2. termín obhliadky:
14.06.2023, 13:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1733 m2
Zastavaná plocha:
364,64 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401622

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.460 na parc.KN č.2763/2 k.ú.Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca 
Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s.460 postavený na parc.KN č.2763/2 k.ú. Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, situovaný v obci Vysoká nad Kysucou, v jej stredovej časti, osadený v rámci vedľajšej komunikácie vyústenej na hlavnú komunikáciu prechádzajúcu pozdĺž obcou, na okraji obytnej lokality so zástavbou rodinných domov. Výstavba rodinného domu bola povolená na základe stavebného povolenia č. ŽP-11-327-89/92 zo dňa 16.2.1992. Dom bol skolaudovaný na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j.: ŽP-9-FX11-885/2002-Kb zo dňa 26.2.2002. Súčasným vlastníkom bol v roku 2017 vykonaná výmena niektorých výplní okenných otvorov na 1. NP a v suteréne, boli vymenené podlahy v obytných miestnostiach na 1. a 2. nadzemnom podlaží, vymenená kuchynská linka, bolo nanovo vybudované ústredné kúrenie v celom dome, osadený nový zdroj vykurovania a TÚV. V čase ohodnotenia nebolo 1. podzemné podlažie (samostatné WC, práčovňa, obklady, čiastočne dlažby, časť omietok, časť klampiarskych konštrukcií, časť elektroinštalácie) a 2. nadzemné podlažie (kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, obklady, dlažby, časť omietok, časť klampiarskych konštrukcií, časť elektroinštalácie) dokončené. 
Vzhľadom na genézu výstavby rodinného domu a výmenu časti prvkov krátkodobej životnosti, bolo celkové opotrebenie domu stanovené analytickou metódou so zohľadnením skutočného opotrebenia jednotlivých prvkov v čase ohodnotenia. 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je samostatne stojaci, podpivničený pod celým pôdorysom, s dvomi nadzemnými podlažiami. Z exteriéru je do domu jeden hlavný vstup na západnej fasáde. Vstup do suterénu je z interiéru aj z exteriéru. 
- Suterén tvoria dve miestnosti slúžiace ako kotolňa, práčovňa, WC, sklady, chodba, garáž, schodisko. 
- Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory zádveria, chodba, tri obytné miestnosti, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, schodiskový priestor. 
- Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory zádveria, chodba, tri obytné miestnosti, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, schodiskový priestor. 
STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu tvoria základové pásy z kameňa a betónu. Obvodové murivo suterénu je z monolitického betónu, s domurovkou z keramických tvárnic, s vápenno-cementovými omietkami. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, schodisko je betónové s PVC, podlahy sú čiastočne betónové, čiastočne s keramickou dlažbou, dvere sú hladké, vráta drevené otváravé, elektroinštalácia je svetelná a motorická, vybavenie tvorí kotol na pevné palivo prepojený so zásobníkom TÚV. V práčovni je plánované WC, práčovňa s vaňou a umývadlom. Obvodové murivo a zvislé nosné konštrukcie 1. a 2. nadzemného podlažia sú z keramických tvárnic. Stropy nad 1.NP a 2.NP sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom. Konštrukcia strechy je sedlová, s dreveným krovom, krytina strechy je z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú vyhotovené vápenno cementových omietok. Vnútorné úpravy povrchov tvorí hladká štuková omietka, v kúpeľni, WC a kuchyni je keramický obklad stien. Schodisko na 2.NP má kovovú konštrukciu, s drevenými nástupnicami. Okná na 1.NP a v suteréne sú z plastových profilov s izolačným sklom, na 2. NP prevažne drevené dvojité s doskovým ostením. Výplne dverných otvorov tvoria na 1. NP dvere dyhované, na 2.NP hladké, do oceľových zárubní. Podlahy na 1. a 2. NP - v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové, v kúpeľni, WC, kuchyni z keramickej dlažby. V kuchyni na 1.NP je osadená a na 2. NP plánovaná kuchynská linka na báze dreva, s antikorovým umývadlom a el. sporákom s keramickou platňou a elektrickou rúrou. Vybavenie kúpeľne na 1. a 2. NP - keramické umývadlo, smaltovaná vaňa, pákové batérie, WC misa kombi (2.NP nedokončené). Vykurovanie domu je ústredné panelovými radiátormi, zdrojom TÚV je zásobník kombinovaný s kotlom ÚK osadený v suteréne. V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody (všetky podlažia), rozvod kanalizácie, elektroinštalácie. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, elektrickej energie.