3-izbový byt č. 29 v bytovom dome súp. č. 695 v k.ú. Suchá nad Parnou, okres Trnava
Spisovná značka
D 5093122B
Všeobecná hodnota:
110 000,00€
Najnižšie podanie:
110 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
21.03.2023, 11:30
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.02.2023, 13:00
2. termín obhliadky:
09.03.2023, 13:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
72,30 m2
Podlahová plocha:
92,22 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5093122B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Advisors, k.s., Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675
Opis predmetu dražby

Byt č. 29 v bytovom dome č.súp. 695 v kat. úz. Suchá nad Parnou

Predmetný byt sa nachádza v murovanom bytovom dome, ktorý má 1+4 podlaží, 2 vchody, v suterénnom podlaží sú pivnice a spoločné priestory, nadzemné podlažia sú obytné, v dome je celkom 36 bytov, v hodnotenom vchode č.1 celkom 16 bytov. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol dom postavený v roku 2010. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, obvodové steny domu sú dodatočne zateplené kontaktným zatepľovacím systémom, na sedlovej streche je škridlová krytina, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú silikátové zdrsnené, vnútorné omietky vápenné hladké, schodiská železobetónové monolitické s povrchmi                      z keramickej dlažby, dom nemá výťahy, je napojený na všetky základné inžinierske siete, v každom z dokončených bytov je vlastný zdroj vykurovania a ohrevu TÚV, dom teda nemá centrálnu kotolňu. 

Predmetný byt č.29 je na štvrtom /najvyššom/ poschodí, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a  z príslušenstva, ktoré tvoria chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, dva balkóny a pivnica v suteréne domu, z dostupných podkladov zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez balkónov je 92,22 m2. Hodnotený byt nie je dokončený. Napriek tomu, že bytový dom bol skolaudovaný v roku 2010, tak byt č.29 je v stave holobytu a zatiaľ nebol obývaný, v byte nie sú osadené vnútorné dvere, nie sú vyhotovené podlahy, nie sú dokončené vnútorné inštalačné rozvody, nie sú osadené vykurovacie telesá, ani zdroj ÚK a TÚV, zo zariaďovacích predmetov je v byte len vaňa s keramickým obkladom, t.j. kuchynská linka, WC, ani umývadlo v kúpeľni nie sú osadené. Byt je v zlom technickom stave, bez vykonávanej stavebnej údržby. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlahy zatiaľ len betónové, okná plastové, vchodové dvere obyčajné dyhované osadené v oceľovej zárubni. 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 9222/217344. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú kotolňa, výťahy, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa zistení pri miestnom šetrení bol bytový dom postavený v roku 2010, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť domu na 100 rokov, byt hodnotím ako nedokončenú stavbu.