Rodinný dom súp. č. 310 v obci Horná Lehota, okres Brezno
Spisovná značka
D 400922
Všeobecná hodnota:
44 400,00€
Najnižšie podanie:
39 960,00€

Dátum a čas konania dražby:
29.11.2022, 11:30
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
400€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
08.11.2022, 16:00
2. termín obhliadky:
23.11.2022, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
825 m2
Zastavaná plocha:
372,48 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400922

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 310 v k. ú. Horná Lehota 

POPIS STAVBY

Rodinný dom č.súp. 310 na parc.č. 404/1, 404/2, 404/3, 406 v k.ú. Horná Lehota je samostatne stojaca murovaná stavba, ktorá má jedno čiastočné podzemné, jedno nadzemné a nadstavené podkrovné podlažie. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený v roku 1909, prístavba a nadstavba domu v roku 2004. 

V súčasnom období je dom v prestavbe, ktorá nie je dokončená a dlhodobo sa v nej nepokračuje, dom je v schátranom stave, bez vykonávanej údržby, zdevastovaný, čiastočne rozkradnutý.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke do 1 - 2 m bez zvislej izolácie, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie suterénu kamenné, prízemia zo zmiešaných murív, prevažne z plnej pálenej tehly, nadstavba je z pórobetónových tvárnic.   Deliace konštrukcie sú murované /nedokončené/, stropy nad suterénom klenbové, nad prízemím železobetónové monolitické /v časti zbúrané a nedokončené/, nad nadstavbou pravdepodobne drevené trámové s rovnými podhľadmi /zatiaľ nevyhotovené/. Strecha je sedlová, so strešnými vikiermi, krytina z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky nie sú vyhotovené, vonkajšie omietky na časti pôvodného domu brizolitové. Podlahy, ani schodiská nie sú vyhotovené, prípadne sú zbúrané, alebo rozkradnuté. Okná sú na časti domu drevené zdvojené, v prevažujúcej časti boli okná vymenené za plastové, vnútorné dvere nie sú osadené. Dom je pravdepodobne napojený na prípojku vody a elektrickú prípojku, ich funkčnosť nebolo možné overiť. 

Dispozične sa v suteréne domu nachádza jedna miestnosť pivnice, v prízemí domu by podľa predložených pôdorysov  mali byť dva vstupy s chodbami a schodiskami, dve kuchyne, dve izby, dve WC s umývadlami, dreváreň, sklad a technická miestnosť. V podkrovnom podlaží by mali byť dve chodby so schodiskami, šesť izieb a dve kúpeľne. Dispozične teda ide o dvojbytový dom, každá bytová jednotky má mať vlastný vstup. Podľa súčasného stavu nie je možné identifikovať budúcu dispozíciu domu, dokumentácie sa dodržiava len čiastočne, v dome zatiaľ nie sú osadené žiadne zariaďovacie predmety, vzhľadom na nedostatok podkladov v bodovom hodnotení budúceho stavu s možnými budúcimi zariaďovacími predmetmi neuvažujem. Stavbu hodnotím ako nedokončenú.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem vek pôvodnej stavby od roku 1909, prístavby a nadstavby od roku 2004 a životnosť stavby na 150 rokov.