Výrobná hala - elektráreň na biomasu súp. č. 2181 na ul. Šavolská cesta 2181/9A, Fiľakovo - priemyselná zóna, okres Lučenec
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 42 dní
Spisovná značka
D 500621
Všeobecná hodnota:
571 000,00€
Najnižšie podanie:
571 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
29.06.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (salónik – 2. poschodie)
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
49000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.06.2022, 11:00
2. termín obhliadky:
23.06.2022, 11:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
6401 m2
Zastavaná plocha:
576,36 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500621

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Eva Plichtová, PhD., Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Opis predmetu dražby

Elektráreň na biomasu č.súp. 2181 na parc.č. 3546/658

POPIS STAVBY

Hodnotená nehnuteľnosť je výrobná hala s názvom Elektráreň na biomasu č.súp.2181 na parc.č. 3546/658 v k.ú. Fiľakovo, stavba je pravidelného obdĺžnikového pôdorysu, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. 

Dispozične je v hale výrobný väčší priestor a murované vstavané pomocné prevádzky s kanceláriou, sociálnymi miestnosťami, technickými a skladovými priestormi /pôdorys haly je priložený v prílohách tohto posudku/.

Konštrukčne ide v prevažujúcom vyhotovení o oceľovú skeletovú montovanú stavbu s murovanou vstavbou, základy sú železobetónové pätkové a betónové pásové, zvislé nosné konštrukcie tvoria oceľové stĺpy, výplňové a deliace steny sú prevažne z montovaných plechových sendvičových panelov s vloženou tepelnou izoláciou, v menšej časti murované, stropy nad halovou časťou nie sú vyhotovené, nad murovanou vstavbou sú s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, tvoria ju oceľové priehradové väzníky, na ktorých sú uložené oceľové väznice a strešné plechové sendvičové panely, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, hala má bleskozvod. Podlahy sú z liatych bezprašných povrchov, okná na vstavbe plastové, vráta segmentové s automatickým otváraním, vnútorné dvere plné hladké, vchodové dvere plechové otváravé. Objekt je napojený na základné inžinierske siete, t.j. elektroinštaláciu, vodu a kanalizáciu do žumpy, ohrev TÚV v sociálnych zariadeniach je riešený elektrickým zásobníkovým ohrievačom. Vstavané technologické zariadenia nie sú predmetom ohodnotenia týmto znaleckým posudkom.  

Pri výpočte opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou vychádzam z veku stavby od roku 2016, životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav stanovujem na 80 rokov. 

Adresa: Šávolská cesta 2181, Fiľakovo