Rodinný dom súp. č. 154 na ul. Čerešňová v obci Veľké Uherce, okres Partizánske
Spisovná značka
D 5090721
Všeobecná hodnota:
90 100,00€
Najnižšie podanie:
76 585,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.06.2022, 12:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
8000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
08.06.2022, 16:30
2. termín obhliadky:
15.06.2022, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1209 m2
Zastavaná plocha:
237,38 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090721

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Opis predmetu dražby

Rodinný dom: Rodinný dom súp.č.154 na parc.č.KNC 725/68 a 725/69 k.ú. Veľké Uherce 

 

POPIS STAVBY 

Umiestnenie stavby: Rodinný dom č.s.154, je osadený na miernom svahu od cesty s odstupom na parc.č.725/68 až 725/69 s drobnými stavbami skladu na 725/70. Situovaný je v okrajovej oblasti obytnej a poľnohospodárskej zóny ulica Čerešňová od stanice železnice 3000m, 300m od obecného úradu a kultúrneho domu, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami staršej a rekonštruovanej výstavby. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej asfaltovej spevnenej komunikácie. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie vypnuté, plynovod vypnutý, kanalizácia do žumpy. Príslušenstvo je 2x drobná stavba skladu. 

 

Dispozičné riešenie: Rodinný dom je 2x byt, s 1x nadzemným a čiastočným podzemným podlažím. Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, kryté závetrie a zádverie do chodby, vľavo cez chodbu vstupy do 2x izby a do pôvodnej kuchyne, z chodby prístup do kúpelňe spolu s WC a špajze, tiež výlez na povalu. Vpravo sa ide do prístavby s 1x izbou a prechodnou kuchyňou. Je vstup do podzemného podlažia a kúpelne spolu s WC, viď náčrtok v prílohe. 

 

Technické riešenie: 

1. Podzemné podlažie 

- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečovky) 

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické 

- Schodisko - kovové 

- Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom 

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 

- Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové 

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba 

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním 

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami 

 

1. Nadzemné podlažie 

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná a tvárnice v prístavbe) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečovky, CDM) 

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové 

- Schodisko - cementový poter 

- Strecha - krovy - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) 

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom 

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sádrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) 

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové 

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby 

- Vybavenie kuchýň - sporák na tuhé palivo; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) 

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla 

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…) 

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním; - malé plynové alebo elektrické ohrievače 

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie 

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu 

 

Prístavba z roku 1975 

Prístavba z roku 1975, podzemné podlažie zo zníženou kvalitou vzhľadom na svetlú výšku len 1,712m, čo je menej, ako je normová 2,1m. Je tu torzo rozvodov po kotolni na pevné palivo, starší TUV bojler ležatý, už nefunkčné. 

 

Prístavba z roku 1975 

Prístavba z roku 1975, samostatný byt s 1x izbou, kuchyňou (bez kuchynskej linky a výlevky, druhá kúpeľňa a nový vstup do 1PP, kryté vstupné schodisko, ako oceľová pergola

 

TECHNICKÝ STAV 

Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa miestneho zistenia a informácie od zadávateľa a predloženého čestného vyhlásenia majiteľa, obec tvrdí rok 1963 pôvodná stavba a prístavba z roku 1975, väčšina prác bola vykonaná štandard použitých materiálov s priemernou údržbou, múr čiastočne z pálenej tehly, skladobne merané do 440mm. Podľa konzultácie s pani Rajnohovou 14.12.2021, nedošlo k zásadným stavebnotechnickým zmenám. Životnosť stanovujem podľa stavu jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, odborne kubicky a opotrebenie lineárne.

 

PRÍSLUŠENSTVO 

 

Drobná stavba: Drobná stavba skladu na KNC č.725/70 k.ú.Veľké Uherce 

POPIS STAVBY Umiestnenie stavby: Príslušenstvo stavby hlavnej, pristavené ku prístavbe z roku 1975.

Dispozičné riešenie: sklad s vrátami, možnosť aj parkovať auto, je bez montážnej jamy 

Technické riešenie: 

1. Nadzemné podlažie 

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy 

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm 

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

 - Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) 

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter 

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka 

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - vodorovná izolácia 

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná – poistky

 

TECHNICKÝ STAV Stavba murovaná jednopodlažná, bola dokončená v roku 1975 podľa čestného vyhlásenia majiteľa do zápisnice. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov kvádra. Životnosť stanovujem odborne, ako stavby doplnkové, hospodársky využívané s ohľadom na technický stav na 80 rokov.

 

Drobná stavba: Drobná stavba -iná stavba na KNC č.725/70 k.ú.Veľké Uherce 

POPIS STAVBY Umiestnenie stavby: Príslušenstvo stavby hlavnej, pristavené ku prístavbe z roku 1975 a ku skladu s vrátam

Dispozičné riešenie: sklad využívaný, aj ako letná kuchyňa 

Technické riešenie: 

1. Nadzemné podlažie 

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy 

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm 

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom 

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) 

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter 

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka 

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva 

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - vodorovná izolácia

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia – len svetelná - poistky

 

Plot: Predný plot na podmurovke 

Predný plot oceľová rámová výplň na stĺpiky do betónovej podmurovky, s bráničkou do výšky 1,5m z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 80 rokov

 

Plot: Predný plot pletivo a brána plná 

Predný plot pletivo výplň na stĺpiky do betónového základu, s bráničkou zábranou z plného plechu do výšky 2,0m z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 60 rokov

 

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta 

Vodomerná šachta odborne odhadnutý rozmer z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 80 rokov

 

Vonkajšia úprava: Vodovod 

Prípojka vody DN25 z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 80 rokov

 

Vonkajšia úprava: Elektrika 

Prípojka elektriky vzdušná z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 50 rokov, kábel je však odpojený a leží voľne na nádvorí.

 

Vonkajšia úprava: Plynovod 

Prípojka plynu vedená popri plote do budovy pôvodná kúpeľňa, kde je nová kotolňa na plyn s kotlom a TUV bojlerom, viď foto DN25 kov z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 80 rokov

 

Vonkajšia úprava: Kanalizácia do žumpy 

Prípojka kanalizácie DN110 do žumpy na nádvorí z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 80 rokov

 

Vonkajšia úprava: Žumpa 

Žumpa betónová s poklopom na nádvorí z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 80 rokov

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy okolo domu 

Betónová spevnená plocha DN100 monolit na nádvorí z roku 1975 na parc.č.725/2, odborne stanovená životnosť 60 rokov

Adresa: Čerešňová č. 154, Veľké Uherce