LESNÉ POZEMKY K. Ú. HALIČ A K. Ú. PANICKÉ DRAVCE, OKRES LUČENEC
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 900119
Všeobecná hodnota:
613 648,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1044960 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
900119

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Opis predmetu dražby

Lesné pozemky k. ú. Halič a k. ú. Panické Dravce, okres Lučenec

Lesné pozemky sa nachádzajú v prvom (dubovom) lesnom vegetačnom stupni v živnom rade s priaznivými podmienkami na pestovanie duba zimného s prímesou duba cerového.  Priemerná bonita duba je 24, čo v bonitnom vejári  10 – 36  zodpovedá mierne nadpriemerným produkčným podmienkam. 

Všetky lesné pozemky sú zaradené do kategórie hospodárskych lesov, čo predpokladá ich plné hospodárske využitie. Bežné hospodárenie v lesoch nie je ničím obmedzené, nakoľko sa územie nachádza v prvom stupni územnej ochrany prírody.  

 TVAR LESA:

  • 96% porastov je pravých kmeňovín; 
  • 4 % tvoria výmladkové lesy;
  • Lesné porasty sú tvorené z 34% dubom zimným, 46 % dubom cerovým, 14% hrabom, 5% agátom 1% lipou s prímesou javora, jelše a brezy.

Z celkovej zásoby dreva je 57 % alokovaných v rubne zrelých porastoch.   Program starostlivosti o lesy platný na obdobie 2015 – 2026 povoľoval ťažbu dreva v rozsahu cca 7000 m3. Ťažbové možnosti sú už na toto obdobie vyčerpané. Stále však ostáva približne 11 000 m3 rubne zrelých zásob, ktoré sa budú postupne odčerpávať  v nasledujúcich decéniach. 

Všetky lesné porasty sú sprístupnené lesnou cestou a sú obhospodarovateľné traktorovou technológiu

Priemerný sklon je 10% a terén je priechodný bez prekážok. Jednotky priestorového rozdelenia lesa sú vytvorené v hraniciach parciel, čo je veľkou výhodou pri obhospodarovaní  lesného majetku. 

Lesné pozemky sa nachádzajú v dvoch poľovných revíroch. Obidva poľovné revíry sú zaradené do chovateľskej oblasti S IX Tuhár.