Pozemky v katastrálnom území Oravská Lesná, okres Námestovo
Investičná
príležitosť
Začína
o 4 dní
Spisovná značka
D 5090421
Všeobecná hodnota:
49 900,00€
Najnižšie podanie:
49 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
02.11.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
13.10.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
27.10.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
4698 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090421

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Gabriela Bírošová, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, IČO: 42 054 303
Opis predmetu dražby

Pozemky parc. reg. E KN č. 10460, 10466, 10468, k.ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo

Predmetné pozemky sú situované v obci Oravská Lesná, pozemok parc. KN č. 10460 je situovaný v rámci zastavaného územia obce, v okrajovej časti situovanej juhozápadne od centrálnej časti obce, v lokalite s prevahou pôvodnej zástavby rodinných domov. Pozemok je odsadený od hlavnej komunikácie predchádzajúcej obcou.

V lokalite je možnosť napojenia na verejné rozvody vody, el. energie.

Pozemky parc. KN č. 10466 a 10468 sú situované mimo zastavaného územia obce, v okrajovej časti situovanej severozápadne od centrálnej časti obec, v novej lokalite s malou zástavbou novostavieb rodinných domov. Pozemky sú odsadené od hlavnej komunikácie prechádzajúcej obcou. V lokalite je v rámci ÚPN plánovaná možnosť napojenia na verejné rozvody vody, s pravdepodobnosť potreby vybudovania dlhších vlastných prípojok vybudovaných po cudzích pozemkoch vyžadujúcich zriadenie vecného bremena, výhľadovo (horizont 2 roky) je v lokalite možnosťou napojenia na rozvody el. energie, napojenie na zemný plyn a kanalizáciu sa v lokalite neuvažuje.

V lokalite je malá hustota obyvateľstva, dopravná dostupnosť okolitých sídelných útvarov je možná autobusovou prímestskou dopravou.

Obec Oravská Lesná má cca 3 450 obyvateľov, od okresného mesta Námestovo je vzdialená cca 27 km a tvorí jeho obytný a rekreačný satelit.  Vybavenosť obce je vzhľadom na jej veľkosť základná – základná a materská škola, základné obchody a služby, ihrisko, kultúrny dom, podnikateľské subjekty, lyžiarske stredisko Oravasnow, hvezdáreň, oravské múzeum, vybavenosť v rámci turizmu. Ostatná občianska vybavenosť je dostupná v okresnom meste Námestovo, Tvrdošín.