Dražba pozemkov v kat. úz. Turie a kat. úz. Porúbka, okres Žilina
Investičná
príležitosť
Začína
o 29 dní
Spisovná značka
D 501919C
Všeobecná hodnota:
784,00€
Najnižšie podanie:
784,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.08.2021, 11:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
100€
Dražobná zábezpeka:
230€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
06.08.2021, 15:00
2. termín obhliadky:
13.08.2021, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834


Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
501919C

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Okresný súd Žilina, Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Pozemky k.ú. Turie a k.ú. Porúbka

Obec Turie a Porúbka nemá vypracovaný územný plán, z tohto dôvodu je pre znalca smerodajný druh pozemku hodnotených parciel evidovaný v stave registra „C“. Všetky hodnotené parcely sú v stave registra „C“ trvalými trávnymi porastami resp. ornou pôdou a preto vychádzam z východiskovej hodnoty trvalého trávneho porastu a ornej pôdy v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a z prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. – tabuľka s hodnotami ornej pôdy a trvalých trávnych porastov v jednotlivých obciach v SR.

Adresa: 013 12 Turie, Slovakia