2-izbový byt č. 27 v bytovom dome súp. č. 900 na ul. Nábrežná v obci Kysucké Nové Mesto
Spisovná značka
D 400621
Všeobecná hodnota:
83 300,00€
Najnižšie podanie:
83 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
13.09.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
24.08.2021, 15:00
2. termín obhliadky:
06.09.2021, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
21,42 m2
Podlahová plocha:
54,66 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400621

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt č.27 na 3.nadzemnom podlaží bytového domu č.s. 900 na parc. KN č. 143/2 k.ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, Nábrežná ul.

POPIS BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom č.s. 900 na parc. KN č. 143/2 k.ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, je situovaný v okresnom meste Kysucké Nové Mesto, na ulici Nábrežná. Okolitú zástavbu tvorí pôvodná zástavba murovaných bytových domov - troj a štvorpodlažných a objekty občianskej vybavenosti. Prístup k nehnuteľnosti je z existujúcej komunikácie vybudovanej na ulici Nábrežná, na parc. KN č. 4906/3 k.ú. Kysucké Nové Mesto, evidovanej na LV č. 1880 vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto. Bytový dom má 7 vchodov, 5 nadzemných podlaží. Na 1. nadzemnom podlaží sú situované spoločné priestory a pivnice a po 2 byty. Na 2.-5. nadzemnom podlaží sú situované po 3 byty.

Doklad o veku bytového domu nebol predložený, podľa zistení o rokoch postavenia daných typov bytových domov a okolitých bytových domov je predpoklad, že, bytový dom bol daný do užívania v roku 1966. V roku 2008 bola realizovaná výmena vchodových dverí, okien na spoločných priestoroch, bolo vyhotovené zateplenie obvodových konštrukcií spojené s rekonštrukciou balkónov, klampiarskych konštrukcií, bola vymenená strešná krytina a rekonštruované stupacie rozvody. Objekt je založený je na betónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie domu sú vybudované z dielcov betónových plošných panelového typu so zateplením, deliace konštrukcie sú vyhotovené ako prefabrikované železobetónové. Obvodové steny sú hrúbky 30 cm, vnútorné nosné steny sú hrúbky 15 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikované, konštrukcia strechy je sedlová valbová s dreveným krovom a krytinou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie strechy a ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, prípadne z eloxovaného hliníka. Jednotlivé podlažia domu sú komunikačne prepojené centrálnymi dvojramennými schodiskami, nosná konštrukcia schodiska je železobetónová prefabrikovaná s povrchom z PVC. Okná v spoločných priestoroch domu sú z plastových profilov. Väčšina bytových okien domu bola vymenená za okná z plastových profilov. Vstupné dvere do domu sú z oceľohliníkových profilov vymenených v rámci zateplenia, dvere na spoločných priestoroch sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Vnútorné omietky spoločných priestorov sú vyhotovené ako vápennocementové hladké s olejovým náterom sokla. Podlahy vo vstupe sú z keramickej dlažby, v pivniciach je povrchová úprava podlahy z cementového poteru. Dom je napojený na všetky inžinierske siete okrem zemného plynu, je vybavený rozvodom spoločnej televíznej antény, káblovej televízie, bleskozvodom, telefónnymi rozvodmi, domácim vrátnikom. Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie niektorých prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti na bytovom dome a byte a z toho vyplývajúce rôzne opotrebenie jednotlivých konštrukčných prvkov bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou. 

Popis bytu: Predmetom ohodnotenia je dvojizbový byt nachádzajúci sa na 3.nadzemnom podlaží bytového domu, v stredovej sekcii. Byt dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC. K bytu prislúcha pivnica na 1. NP bytového domu. Byt prešiel v roku 2018 komplexnou rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené všetky prvky krátkodobej životnosti - bolo rekonštruované jadro, vymenené okná za okná z plastových profilov, vymenené vnútorné rozvody vody a kanalizácie, bola rekonštruovaná elektroinštalácia. V rámci rekonštrukcie boli vymenené nášlapné vrstvy podláh v celom byte za plávajúce laminátové, v kúpeľni, na chodbe a v kuchyni za keramickú dlažbu, bola vymenená kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi (sporák na keramickou platňou, el. rúra, digestor, umývadlo, batéria). Vstupné dvere sú bezpečnostné, všetky interiérové dvere sú rámové fóliované, osadené do obložkovej zárubne. Povrchovú úpravu stien tvoria nové jemné vápenno-cementové prípadne stierkové omietky s tapetou, v miestnostiach boli vybudované sadrokartónové podhľady s integrovanými svietidlami. V kúpeľni je murovaný sprchový kút so sklenou zástenou, keramické umývadlo, WC misa so zabudovanou nádržkou. Vykurovanie bytu je ústredné s diaľkovou dodávkou tepla, rebrovými radiátormi. V byte je vyhotovený telefónny rozvod, domáci vrátnik (domový telefón), spoločný TV rozvod.

Adresa: Nábrežná, 024 01 Kysucké Nové Mesto