3-izbový byt č. 3 v bytovom dome súp. č. 5139 na ul. Ipeľská 5 v obci Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, Okres Bratislava II
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 52 dní
Spisovná značka
D 5090820A
Všeobecná hodnota:
134 000,00€
Najnižšie podanie:
134 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
11.06.2021, 11:30
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
40000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
26.05.2021, 16:00
2. termín obhliadky:
02.06.2021, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Výmera pozemku:
7,59 m2
Podlahová plocha:
70,42 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090820A

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
ADVISORS k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Opis predmetu dražby

Byt č. 3, s.č. 5139, p.č. 5551, k.ú. Podunajské Biskupice

 

Predmetný byt č. 3 sa nachádza na prízemí v bytovom dome súp. č. 5139, parc. č. 5551, k. ú. Podunajské Biskupice na Ipeľskej ul. or. č. 5. Bytový dom má 14 nadzemných podlaží. V 1. NP sa nachádzajú spoločné priestory a pivničné kobky, na ostatných podlažiach je celkom 152 bytov. Bytový dom bol podľa údajov z predloženého potvrdenia odovzdaný do užívania v roku 1976. 

Konštrukcia domu je montovaná z prefabrikovaných plošných dielcov. Podľa rozsahu stavby predpokladám, že je založená na pilótach a betónových základoch. Schodisko je montované, opatrené oceľovým zábradlím. Vstup do vchodu je zabezpečený elektronickým vrátnikom, vstupné dvere sú hliníkové s čiastočnou sklenenou výplňou. Schránky patriace k bytom sú umiestnené v zádverí. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná v spoločných priestoroch sú plastové. Vonkajšia omietka je vyhotovená z materiálov na báze umelých látok na kontaktnom zatepľovacom systéme, vnútorné omietky sú vápenné hladké opatrené maľbou, sokel olejovým náterom. V bytovom dome sú osobné výťahy. Objekt je opatrený bleskozvodom. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. 

Bytový dom je veľmi dobre udržiavaný, vykonaná bola rozsiahla rekonštrukcie bytového domu, dom bol zateplený, vymenené boli okná a vstupné dvere, opravená strešná krytina, vymenené stúpacie rozvody, výťahy, nainštalovaný bol kamerový systém, upravené priestory vstupu a pod.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstvo bytového domu vo výške 6988/321244 z celku.

 

Hodnotený byt: Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivničná kobka. K bytu patrí loggia. Podlahová plocha loggií sa do celkovej plochy bytu nezapočítava.  

Povrchy podláh obytných miestností tvoria laminátové parkety, v kuchyni, v chodbe, v kúpeľni a WC je keramická dlažba.

Steny a stropy miestností sú upravené hladkými omietkami opatrenými maľbou, obklad steny keramickým obkladom je vyhotovený v kúpeľni, vo WC a v kuchyni za kuchynskou linkou. 

Bytové jadro je murované. V kúpeľni je rohová plastová vaňa a keramické umývadlo. WC je závesné s obmurovanou splachovacou nádržkou. Vodovodná batéria umývadla chýba, vane je poškodená.

Dvere sú z dyhované, osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú bezpečnostné. Okná a balkónové dvere sú plastové s vákuovým dvojskolm, opatrené plastovými žalúziami.

Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové panelové s meračmi spotreby tepla. 

Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka z materiálov na báze dreva, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou, digestor, šporák je zdemontovaný.

V byte je rozvod studenej a teplej vody, plynu, kanalizácie. Elektroinštalácia je pod omietkou s automatickým istením.

Byt nebol v čase obhliadky obývaný, byt vyžaduje vykonanie údržbových prác - vymaľovanie, oprava kuchynskej linky, oprava vodovodných batérií a pod.

Vzhľadom na veľmi dobrý stavebnotechnický stav bytového domu stanovujem základnú životnosť odborným odhadom na 90 rokov. 

 

Pozemok parc. reg. C KN č. 5551 k.ú. Podunajské Biskupice

 

Pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností pre okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice,  k.ú. Podunajské Biskupice na liste vlastníctva č. 3986 ako parc. č. 5551 o výmere 349 m2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria. 

Pozemok je rovinatý, zastavaný bytovým domom s. č. 5139. Je umiestnený v obytnej zóne s dosahom do centra mesta približne 25 min s možnosťou využitia MHD. 

V okolí sa nachádzajú bytové domy štandardného vyhotovenia. Na pozemku je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a rozvod el. energie. 

Adresa: Ipeľská 5139/5, 821 07 Podunajské Biskupice, Slovakia