Rodinný dom súp. č. 345 s príslušenstvom na ul. Gen. L. Svobodu v obci Myjava, Okres Myjava
Spisovná značka
D 5090520
Všeobecná hodnota:
138 000,00€
Najnižšie podanie:
138 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
385 m2
Zastavaná plocha:
379,28 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet konkurznej podstaty úpadcu najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK48 1100 0000 0026 2281 0285
VS:
5090520

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

                                                         Rodinný dom, súp. č. 345, postavený na parc. č. 459, v k.ú.  Myjava, okres Myjava

 

Predmetný rodinný dom súp. č. 345 postavený na parc. č. 459 v okrese Myjava, obec Myjava, kat. ú. Myjava.

Doklady o veku stavby predložené neboli. Podľa vyjadrenia a čestného prehlásenia vlastníčky rodinného domu bol rodinný dom postavený v roku 1983, nadstavba podkrovia bola postavená v roku 2003. Uvedené roky výstavby zodpovedajú stavebnotechnickému riešeniu rodinného domu.

Rodinný dom je situovaný ako krajný v radovej zástavbe rodinných domov. Je trojpodlažný, pozostáva zo suterénu, prízemia a podkrovia, je štvorcového pôdorysného tvaru, zastrešený je sedlovou strechou.

 

Dispozičné riešenie:

V suteréne sa nachádza zádverie, hala, izba, komora, hobby miestnosť, garáž, kotolňa, sauna, sprcha, práčovňa, WC, kuchyňa, klenbová pivnica.

Na prízemí sú tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba so schodiskom, dve lodžie.

Podkrovie je prístupné vonkajším oceľovým schodiskom. V podkroví je hala, kúpeľňa, štyri izby.

 

Stavebnotechnické riešenie: 

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom, keramický strop MIAKO

- Schodisko - mäkké drevo s podstupnicami

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok s farebnou povrchovou úpravou

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne za kuchynskou linkou

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) -   veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou;  - drezové umývadlo nerezové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva 

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - keramické umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - plastové, segmentové, s automatickým ovládaním;  - fínska sauna

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovodné s rozvodmi a radiátormi - oceľové vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický

- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom keramické MIAKO

- Strecha - krovy - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - betónové škridlové ťažké korýtkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne za kuchynskou linkou

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností - veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou;  - umývačka riadu (zabudovaná);  - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva 

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová s vírivkou;  - keramické umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;   - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovodné s rozvodmi a radiátormi - oceľové vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná;  - bleskozvod

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod  zemného plynu

 

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností - veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová s vírivkou;  - keramické umývadlo;  - sprchovací kút; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - kombi

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovodné s rozvodmi a radiátormi - oceľové vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná


Príslušenstvo tvorí najmä:

Oplotenie pletivové, parc. č. 459, k.ú. Myjava

Pozemok je z troch strán oplotený plotom, ktorý je založený na betónovom základovom páse, podmurovka a stĺpiky sú murované z plotových tvárnic, výplň plota je z oceľového pletiva. Plot bol vybudovaný v roku 1983, je v dobrom technickom stave, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 45 rokov.

Oplotenie murované, parc. č. 459, k.ú. Myjava

Časť plota pri vstupe do pivnica je murovaná z plotových tvárnic. Plot je založený na betónovom základe, betónová podmurovka. Plot bol vybudovaný v roku 1983, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Spevnená plocha, parc. č. 459, k.ú. Myjava

Spevnená plocha z monolitického betónu tvorí prístupový chodník k RD a vjazd do garáže. Spevnené plochy boli vybudované v roku 1983, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Vodovodná prípojka, parc. č. 459, k.ú. Myjava

Rodinný dom je napojený na verejný vodovod prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1983, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Vodomerná šachta, parc. č. 459, k.ú. Myjava

Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom, s vodomernou súpravou. Vodomerná šachta bola vybudovaná v roku 1983, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie, parc. č. 459, k.ú. Myjava

Rodinný dom je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie prípojkou z kameninových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1983, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Plynová prípojka, parc. č. 459, k.ú. Myjava

Rodinný dom je napojený na verejný plynovod prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1983, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Vonkajšie schody - vstup do podkrovia, parc. č. 459, k.ú. Myjava            

Vstup do podkrovia RD zabezpečujú točité schody oceľovej konštrukcii (pre ohodnotenie je použitá cenová alternatíva - drevená tesárska konštrukcia s drevenými nástupnicami). Schody boli vybudované v roku 2003, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Bazén, parc. č. 459, k.ú. Myjava

Za rodinným domom sa nachádza vonkajší bazén betónovej konštrukcie. Bazén bol vybudovaný v roku 2003, dlhšiu dobu nie je užívaný, vyžaduje opravy. Základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 40 rokov.

 

Pozemok parc. reg. C KN č. 459

Hodnotený pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 1069 v okrese Myjava, obec Myjava, kat. ú. Myjava.

Na pozemku je postavená stavba rodinného domu súp. č 346, sú na ňom vybudované spevnené plochy, prípojky IS, bazén, časť pozemku slúži ako záhrada. 

Prístup k pozemkom je z obecnej komunikácie.

Okolitú zástavbu tvoria stavby rodinných domov štandardného vyhotovenia. Hustota zástavby v okolí je priemerná. Obec Myjava má približne 11.500 obyvateľov. Na pozemku je možnosť napojenia na elektrorozvod, plynovod, kanalizáciu a vodovod. Doprava do obce je zabezpečená autobusovou a železničnou dopravou.

Obec je vzdialená 30 km od Bratislavy, 2 km od Senca. Povyšujúcim faktorom je mierne zvýšený záujem o kúpu pozemkov v tejto lokalite. Redukujúce faktory sa nevyskytujú.

Adresa: Gen. L. Svobodu 345, Myjava