Rodinný dom súp. č. 57 na ul. Partizánska v obci Žarnovica, okres Žarnovica
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 27 dní
Spisovná značka
D 401820
Všeobecná hodnota:
77 100,00€
Najnižšie podanie:
69 390,00€

Dátum a čas konania dražby:
23.08.2021, 10:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
04.08.2021, 16:30
2. termín obhliadky:
18.08.2021, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1143 m2
Zastavaná plocha:
242,60 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401820

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 57 kat. úz. Žarnovica

 

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, JKSO 803.6, KS 1110, ktorý má jedno čiastočné podzemné a jedno nadzemné podlažie. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený v roku 1946, prístavba domu v roku 1984, výmena strechy v roku 2016 v zmysle vydaného stavebného povolenia, kolaudácia na výmenu strechy zatiaľ nebola.

 

Dispozične sa v podzemnom podlaží nachádzajú schodisko a tri pivnice, v prízemí domu sú zádverie, chodba, štyri izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, špajza, schodisko do suterénu a kotolňa. 

 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažia je osadené v priemernej hĺbke nad 2,00 m so zvislou izoláciou, základy domu sú betónové pásové a kamenné s vodorovnou izoláciou, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z tehlového muriva v hrúbke 45 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy nad suterénom sú železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad prízemím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je po výmene v roku 2016 sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú z brizolitových omietok, uličný štít podkrovia je obitý OSB doskami, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevláda keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom sú kotol na pevné palivo a oceľové panelové radiátory, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do vlastnej žumpy, dom prípojku zemného plynu nemá. 

Kuchyňa je s linkou na báze dreva dĺžky 4,20 m s plastovým drezom, pákovou batériou, plynovou varnou doskou na propán-butánovú bombu, digestorom, za linkou je keramický obklad, v kúpeľni je smaltovaná vaňa   s keramickým obkladom, sprchový kút, umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi a kúpeľňové kachle na ohrev TÚV, batéria je obyčajná, kúpeľňa má keramické obklady stien.

Pôvodný dom bol postavený v roku 1946, prístavba v roku 1984, výmena strechy a rekonštrukcia interiérov domu v rokoch 2015 - 2016, opotrebenie nehnuteľnosti je stanovené analytickou metódou.

. 

Príslušenstvo:

Plot uličný na p.č. 803

Z uličnej strany sú osadené plotové vráta a vrátka plechové plné.

 

Ploty záhradné na p.č. 803

V záhradnej časti domu je vyhotovený murovaný plot oddeľujúci záhradu na p.č. 801 od susediaceho pozemku p.č. 800/1.

 

Prístrešok zadný na p.č. 803

V zadnej časti je k domu pristavaný prístrešok, pôvodne bol plánovaný na miestnosť dielne pri garáži, v terajšej podobe bola garáž zbúraná a hodnotený prístrešok rozmerov 3,16*5,59 má z tvárnic vymurované bočné steny, pultovú strechu, je s otvorenou prednou stranou, využíva sa ako sklad. Prístrešok bol postavený v roku 1984. 

 

Prestrešenie bočnej verandy na p.č. 803

V zmysle stavebného povolenia vydaného v roku 2015 bola vymenená strecha domu, na jednej pozdĺžnej strany bolo predĺžením strechy a jej podopretím drevenými stĺpmi  vytvorené prestrešenie bočnej verandy domu, strecha bola vyhotovená v roku 2016. 

 

Prípojka vody na p.č. 803

Začiatok užívania v roku 1984.

 

Kanalizačná prípojka na p.č. 803

Začiatok užívania v roku 1984.

 

Žumpa na p.č. 803

Začiatok užívania v roku 1984.

Elektrická NN prípojka na p.č. 803

Začiatok užívania v roku 1984.

 

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v okresnom meste Žarnovica, na Partizánskej ulici č.64, t.j. pri hlavnej cestnej komunikácii prechádzajúcej obcou smerom na Partizánske, v okrajovej obytnej časti mesta. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba, ale aj objekty občianskej vybavenosti charakteru základných obchodov a služieb, z inžinierskych sietí je dom napojený na elektrickú energiu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do vlastnej žumpy, prípojku zemného plynu dom nemá. Dom je prístupný po cestnej komunikácii, hromadná doprava je autobusová aj železničná. V okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia, so zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou od susediacej cestnej premávky. 

 

Adresa: Partizánska č. 57, Žarnovica