Rodinný dom súp. č. 259 na Piaristickej ulici v obci Trenčín, Okres Trenčín
Spisovná značka
D 5090316
Všeobecná hodnota:
399 000,00€
Najnižšie podanie:
359 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
649 m2
Zastavaná plocha:
567,83 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090316

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 259 na Piaristickej ulici v Trenčíne

 

Jedná sa o Rodinný dom súp. č. 259 postavený na parc.KN č.487 v k.ú. Trenčín, obec Trenčín, situovaný v centre krajského mesta Trenčín, v blízkosti jeho historického centra, osadený v rámci uličnej zástavby na Piaristickej ulici 259/10. Rodinný dom je samostatne stojaci dom, hlavný vstup do objektu ako aj vjazd do garáže je priamo z Piaristickej ulice.

 

Dispozičné riešenie: 

Dom pozostáva z jedného nadzemného podlažia a podkrovia, podpivničený je pod celým pôdorysom 1. NP s výnimkou garáže. 

· V suteréne sa nachádza chodba, sklad, technická miestnosť, dve obytné miestnosti, jedna s kuchynským kútom, posilovňa so saunou, schodisko do garáže a na 1. NP 

· Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza vstupné zádverie, hala so schodiskom do podkrovia, pracovňa, obývacia izba prepojená s jedálňou, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC 

· V podkroví sa nachádzajú 3 obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, šatník, schodiskový priestor. 

 

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie: 

· Základové konštrukcie sú z monolitických, betónových základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. 

· Obvodové steny suterénu sú monolitické z betónu. Steny majú zvislú izoláciu, ktorá je chránená prímurovkou po úroveň terénu. Zvislé konštrukcie 1.NP sú murované z tehál. Hrúbka stien je na 1. NP do 600 mm v podkroví do 500 mm. Deliace konštrukcie sú murované priečky z tehál a sadrokartónu. 

· Vodorovné konštrukcie suterénu a 1. NP sú monolitické, železobetónové, s rovným podhľadom, v podkroví tvorí strop sadrokartónový podhľad na krove. 

· Schodiská sú železobetónové, na 1. NP sú s povrchom nástupnice z tvrdého dreva, v suteréne z keramickej dlažby a prírodného kameňa. 

· Krov je drevený zložitý s nerovnakou výškou hrebeňa s valbami. Krytina na krove je z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú úplné z medeného plechu. 

· Fasáda je obložená obkladom z pálenej lícovej tehly - klinker. · Vnútorné povrchy stien sú vytvorené z hladkých vápenných omietok. Keramické obklady sú vyhotovené nad kuchynskou linkou, v hygienických zariadeniach. 

· Podlahy v suteréne a na 1. NP sú z dlažby, v garáži a v hygienických zariadeniach z keramickej dlažby, v podkroví sú podlahy prevažne z veľkoplošných kobercov. 

· Okná sú drevené z europrofilov. · Vnútorné dvere sú rámové, plné alebo zasklené, z tvrdého dreva do obložkových zárubní, v garáži sú sekčné vráta na el. pohon. 

· Stavba je vykurovaná ústredným kúrením prostredníctvom kondenzačného kotla na zemný plyn umiestneným na 1.PP. Vykurovacie telesá sú oceľové panelové radiátory (podkrovie a suterén) a podlahové kúrenie (1. NP). 

· Elektroinštalácia je motorická s ističmi osadenými v garáži, v suteréne a na 1.nadzemnom podlaží. 

· Vybavenie sanitou - WC misy so zabudovanou nádržkou, keramické umývadlá, bidet, plastové vane, murované sprchové kúty, pákové batérie. Vybavenie kuchyne kombinovaný sporák na plyn, elektrická rúra, zabudovaná umývačka riadu, chladnička, mikrovlnná rúra, odsávač pár, kuchynská linka z dreva, nerezový drez, vodovodná páková batéria, pracovná doska z prírodného kameňa. 

· Vybavenie kuchynky v suteréne - kuch. linka s nerezovým umývadlo a pákovou batériou. 

 

Vybavenie objektu: 

· Rozvod vody, kanalizácie, zemného plynu, el, energie, zabezpečovacieho systému, rozvod TV a telefónu. 

· Centrálny vysávač 

· Úpravňa vody 

· Kotol na zemný plyn , zásobník TÚV 

· Sauna v suteréne 

· Klimatizačné jednotky 

· Šatníky 

· Balkón 

· Kozub s vyhrievanou vložkou.

 

Príslušenstvo tvorí najmä:

Plot okolo domu na parc.č.488/1, 488/2 

Predmetom ohodnotenia je plot okolo rodinného domu na parc.KN č.488/1 a 488/2 s betónovým základom vyhotovený z plot. tvárnic. Do užívania bol daný v roku 2005. Životnosť plotu je stanovená odborným odhadom na 70 rokov

 

Plot od ulice na parc.č.488/1, 488/2 

Predmetom ohodnotenia je plot do ulice zahŕňajúci aj plotové vrátka a vráta pri vstupe do dvora na parc. KN č.488/2. Plot má betónové základy, je vyhotovený z betónovej podmurovky a murovaných stĺpikov. Výplň plotu je zhotovená z oceľovej tyčoviny v ráme. Vráta a vrátka sú zhotovené ako kovové z kovových profilov. Do užívania boli dané v roku 2005. Životnosť je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Studňa na parc. KN č. 488/2 

Narážaná studňa vybudovaná v záhrade na parc. KN č. 488/2.

 

Vodovodná prípojka na parc.č.488/2 

Zásobovanie pitnou vodou je riešené z verejného vodovodu vedeného pod komunikáciou na ulici Piaristická na parc.KN č.488/2 k.ú.Trenčín, odkiaľ je vedená vodovodná prípojka pre stavbu v celkovej dĺžke 5,5 bm. Do užívania bola daná po rekonštrukcii v roku 2005. Životnosť vodovodnej prípojky je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vodovodná prípojka zo studne na parc.č.488/2 

Prípojka vody zo studne v celkovej dĺžke 5,2 bm. Do užívania bola daná po rekonštrukcii v roku 2005. Životnosť vodovodnej prípojky je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka na parc.č.488/2 

Splašková kanalizačná prípojka je riešená napojením z verejných rozvodov vedených v komunikácii na ulici Piaristická na parc.KN č.488/2 k.ú.Trenčín. Napojenie pre stavbu je v celkovej dĺžke 7,5 bm vyhotovené z PVC potrubia DN 150 mm. Podklady ku IS neboli zadávateľom poskytnuté. Do užívania bola daná po rekonštrukcii v roku 2005. Životnosť vodovodnej prípojky je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Plynová prípojka na parc.č.488/2 

Prípojka plynu je riešená napojením z verejných rozvodov vedených v komunikácii na ulici Piaristická do kotolne umiestnenej v 1.podzemnom podlaží. Napojenie pre stavbu je v celkovej dĺžke 7,5 bm. Podklady ku IS neboli zadávateľom poskytnuté. Do užívania bola daná po rekonštrukcii v roku 2005. Životnosť vodovodnej prípojky je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Elektrická prípojka NN na parc.č.488/2 

Elektrická prípojka NN je od meracieho zariadenia v skrini RE, ktorá je osadená v plote od ulice až po rodinný dom, kde je osadená rozvodná skriňa RD. Prípojka je riešená zemným káblom CYKY 4x16 mm celkovej dĺžky 8,50 m. Bola vybudovaná v roku 2005, životnosť je určená na 50 rokov, opotrebovanie je vypočítané lineárnou metódou.

 

Spevnené plochy na parc.č.488/2 

Predmetom ohodnotenia je spevnená plocha okolo rodinného domu vybudovaná na parc. KN č.488/2 vyhotovená z betónovej dlažby kladenej do piesku. Do užívania bola daná v roku 2005. Dlažba je v dobrom technickom stave. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta na parc.č.488/2 

Vodomerná šachta betónová vybudovaná v predzáhradke na parc.KN č.488/2 k.ú.Trenčín, odkiaľ je vedená vodovodná prípojka pre stavbu. Do užívania bola daná po rekonštrukcii v roku 2005. Životnosť je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Rozvody zavlažovacieho systému na parc.č.488/2 

Rozvody zavlažovacieho systému v záhrade na parc.KN č.488/2 k.ú.Trenčín. Životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Armatúrna šachta na parc.č.488/2 

Armatúrna šachta pre studňu betónová, vybudovaná v záhrade na parc.KN č.488/2 k.ú.Trenčín, odkiaľ je vedená vodovodná prípojka ku domu. Do užívania bola daná po rekonštrukcii v roku 2005. Životnosť je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Kanalizačná šachta na parc.č.488/2 

Šachta na kanalizačnej prípojke Splašková kanalizačná prípojka je riešená napojením z verejných rozvodov vedených v komunikácii na ulici Piaristická na parc.KN č.488/2 k.ú.Trenčín. Do užívania bola daná po rekonštrukcii v roku 2005. Životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky evidované na liste vlastníctva č.3087, ktoré sú situované v centre mesta Trenčín, v blízkosti historického centra, na Piaristickej ulici. Pozemok parc.KN č.487 a čiastočne aj pozemok č.488/1 a488/2 je zastavaný rodinným domom súp.č.259. Pozemok parc.KN č.488/1 a väčšia časť pozemku č.488/2 tvoria záhradu okolo domu a predzáhradku pred domom. Pozemky sú s možnosťou napojenia na verejné rozvody NN, telefónu, zemného plynu, kanalizácie a vody. Pozitívny vplyv na všeobecnú hodnotu pozemku má najmä jeho poloha v rámci sídelného útvaru v rámci centrálnej časti krajského mesta Trenčín s počtom obyvateľov cca 55 000, v lokalite s výbornou občianskou vybavenosťou a dostupnosť peši do historického centra.

Adresa: Piaristická 259/10, 911 01 Trenčín, Slovakia