Radový rodinný dom súp. č. 1883 na ul. Železničná v obci Rovinka, Okres Senec
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 400220
Všeobecná hodnota:
193 000,00€
Najnižšie podanie:
193 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
16.12.2020, 10:30
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
20000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
25.11.2020, 15:30
2. termín obhliadky:
09.12.2020, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
249,85 m2
Zastavaná plocha:
174,42 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400220

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Radový rodinný dom, súp. č. 1883, na ul. Železničná, v k.ú. Rovinka, okres Senec

Rodinný dom súp. č. 1883 postavený na parc. č. 21281/779, v okrese Senec, obec Rovinka, k.ú. Rovinka na Železničnej ul. or. č. 30, bol skolaudovaný, Obcou Rovinka bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. SÚ-201/1001-4271/2018/4/HAN zo dňa 25.10.2018, právoplatné dňa 29.10.2018.

Rodinný dom je súčasťou radovej zástavby piatich rodinných domov, je dvojpodlažný, bez podpivničenia, s plochou strechou. 

Dispozičné riešenie:

Prízemie pozostáva z vstupnej chodby, dennej časti domu - kuchyňa spolu s obývacou izbou, kúpeľne so sprchovým kútom, umývadlom a WC, schodiska, podschodiskového priestoru - slúži ako sklad/špajza agaráž.
Poschodie pozostáva z chodby, spálne s vlastnou kúpeľňou s WC a sprchovým kútom a východom na terasu, dvoch izieb s vstupom na balkón a kúpeľne s vaňou, dvojumývadlom, sprchovým kútom, WC, bidetom a plynovým kotolom. 

Stavebnotechnické riešenie:

Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu. Na debniacich tvarovkách je vytvorená armovaná podkladová doska hr 200 mm. Podlaha prízemia je zateplená EPS 150 podlahovým polystyrénom. Cementový poter je s rozvodmi podlahového vykurovania. Konštrukčný systém rodinného domu je murovaný stenový. Obvodové nosné steny hr. 300mm sú z tehál Porotherm na lepiacu maltu. Vnútorné nosné murivo je z tehál Porotherm hr. 250 mm na lepiacu maltu. Obvodové murivo je zateplené zatepľovacím systémom EPS-F hr. 100 mm. Vnútorné deliace priečky hr. 250mm sú tehlové. Vonkajšia omietka je tenkovrstvová, časť fasády je vytvorená keramickým obkladom. Konštrukcia strechy je tvorená stropnými panelmi s tepelnou izoláciou, strešná krytina je fóliová so štrkovým zásypom. Stropná konštrukcia je vo forme SDK podhľadu, ktorý je zavesený na nosnú konštrukciu strechy. 

Objekt je priestorovo stužený monolitickým železobetónovým vencom. Preklady a prievlaky sú z keramických prekladov.

Okná plastové, systém Aluplast IDEAL 4000, farba antracit/biela s izolačným trojsklom, šesť komorový systém, vnútorný parapet z komôrkového plastu bielej farby predpríprava na montáž vonkajších žalúzií na prízemí a 1. poschodí. V obývacej izbe je presklená stena s východom na terasu a do záhrady. Vchodové dvere sú atypické plastové.

Nášľapné vrstvy podláh tvoria laminátové veľkoplošné parkety (izby, obývacia izba, chodby, obklad schodiskových stupňov), keramická dlažba v kúpeľniach a vo vstupnej hale.

Vnútorné dvere sú z materiálov na báze dreva, fóliované, osadené sú do obložkových zárubní. Vnútorné omietky sadrové hladké. Sanitárne priestory sú obložené keramickými obkladačkami. V rámci klampiarskych prác sú vyhotovené oplechovania vonkajších parapetov, pododkvapové žľaby a odpadové potrubia. 

V rodinnom dome sa nachádzajú tri kúpeľne. Zariaďovacie predmety v hygienických zariadeniach predpokladám nasledovné: Kúpeľňa na prízemí je vybavená sprchovacím kútom, keramickým umývadlom a záchodovou misou so zabudovanou nádržkou. Na poschodí je kúpeľňa s vaňou, sprchovacím kútom, dvoma umývadlami, bidetom a WC so zabudovanou nádržkou a menšia kúpeľňa so sprchovacím kútom, umývadlom a WC. Vodovodné batérie sú všetky pákové.

V kuchyni sú nasledovné zariadenia: Kuchynská linka z materiálov na báze drevenej hmoty, elektrická varná doska, chladnička, digestor, umývačku riadu. 

V rodinnom dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie, elektroinštalácie, anténny a internetový rozvod v každej izbe. Nainštalované je zabezpečovacie zariadenie.

Rodinný dom je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu vodovodnou prípojkou. Odpadové vody z rodinného domu sú odvádzané kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Pre rodinný dom je vybudovaná nová elektrická prípojka. 

Spôsob vykurovania: Nízkotepelné podlahové vykurovanie, oceľové rebríkové (kúpeľňa, technická miestnosť), oceľové panelové (garáž), plynový kondenzačný kotol, ohrev TUV - zásobník je súčasťou kotla. 

Vstup do garáže zabezpečuje garážová priemyselná sekciová brána BREDA s vlečným motorom, typ DOMUS LINE – PERSUS PSL-otváranie s elektrickým pohonom.

Rodinný dom je vo veľmi dobrom stavebnotechnickom stave, základnú životnosť stanovujem na 100 rokov, opotrebovanie je vypočítané lineárnou metódou.

PRÍSLUŠENSTVO predmetu dražby tvorí najmä:

Plot z plotových tvárnic, p.č. 21281/350, k.ú. Rovinka

Pozemok je zo zadnej strany oplotený plotom z plotových tvárnic, ktoré sú založené na betónovom základe. Oplotenie bolo vybudované v roku 2018. Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov.

Oplotenie pletivové, p.č. 21281/350, k.ú. Rovinka

Pozemok je z bočnej strany oplotený plotom zo strojového pletiva na oceľové stĺpiky, v oplotení je osadená bránka s výplňou z oceľového pletiva, ktorou je prístupný pozemok zo spoločného chodníka zo strany záhrady. Základnú životnosť plota stanovujem na 25 rokov.

Prípojka NN, p. č. 21281/780, k.ú. Rovinka

Rodinný dom je napojený na elektrorozvod zemnou prípojkou NN. Vybudovaná bola v roku 2018. Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov.

Vodomerná šachta,  p. č. 21281/780, k.ú. Rovinka

Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom, vybavená je vodomernou súpravou. Vybudovaná bola v roku 2018. Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov.

Kanalizačná prípojka,  p. č. 21281/780, k.ú. Rovinka

Rodinný dom je napojený na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z plastových rúr DN 150. Vybudovaná bola v roku 2018. Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov.

Vodovodná prípojka,  p. č. 21281/780, k.ú. Rovinka

Vodovodná prípojka k rodinnému domu je vyhotovená z plastových rúr DN 32. Vybudovaná bola v roku 2018. Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov.

Terasa, p. č.  p. č. 21281/350, k.ú. Rovinka

Spevnená plocha z mrazuvzdornej keramickej dlažby kladenej do betónu tvorí terasu za rodinným dom prístupnú z obývacej izby. Vybudovaná bola v roku 2018, základnú životnosť stanovujem na 30 rokov.

Spevnené plochy,  p. č. 21281/780, k.ú. Rovinka

Spevnené plochy zo zámkovej slažby kladenej do piesku tvoria prístupový chodník k rodinnému domu a vjazd pre auto do garáže. Vybudované boli v roku 2018, základnú životnosť stanovujem na 25 rokov.

Dažďová kanalizácia,  p. č. 21281/780, k.ú. Rovinka

Odvodnenie strechy rodinného domu je cez dažďovú kanalizáciu z plastových rúr DN 150. Vybudovaná bola v roku 2018. Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov.

Plynová,  p. č. 21281/780, k.ú. Rovinka

Rodinný dom je napojený na verejné rozvody plynu plynovou prípojkou. Vybudovaná bola v roku 2018. Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov. 

Predmetné pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č. 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735  v okrese Senec, obec Rovinka, k.ú. Rovinka.Na pozemku p.č. 21281/779 je postavená stavba rodinného domu súp. č 1883, na pozemku parc. č. 21281/780 sa nachádzajú spevnené plochy a prípojky IS a na parc č. 21281/779 je záhrada.Na ostatných pozemkoch sú prístupové chodníky, zelené pásy a pod. Prístup k pozemku je po spevnenej komunikácii, ktorá je vo vlastníctve obce. Okolitú zástavbu tvoria novostavby rodinných domov štandardného vyhotovenia a prebieha tu výstavba nových rodinných domov. Hustota zástavby v okolí je nízka. Obec Rovinka má približne 4000 obyvateľov. Na pozemku je možnosť napojenia na elektrorozvod, plynovod, vodovod a kanalizáciu. Doprava do obce je zabezpečená autobusovou a železničnou dopravou.Obec je vzdialená 3 km od Bratislavy, 10 km od Šamorína. Jednotková východisková hodnota pozemku je stanovená na 80 % z jednotkovej východiskovej hodnoty pre hlavné mesto Bratislavu, z ktorého vyplýva zvýšený záujem o kúpu pozemkov v tejto lokalite. 

Adresa: Železničná 1883