Rodinný dom súpisné číslo 548 s príslušenstvom v obci Tureň, Okres Senec
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 20 dní
Spisovná značka
D 400820
Všeobecná hodnota:
256 000,00€
Najnižšie podanie:
275 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
16.12.2020, 10:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
20000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
25.11.2020, 15:30
2. termín obhliadky:
09.12.2020, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
800 m2
Zastavaná plocha:
237,39 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400820

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 548 na parc. č. KN - C 456/80 v k. ú. Zonc 

 Rodinný dom súp. č. 5484 je postavený na parc. č. 456/80 v okrese Senec, obec Tureň, kat. ú. Zonc.

Podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia bol rodinný dom daný do užívania v roku 2003, Obec

Tureň vydala rozhodnutie č. Výst. 328-03-Tu,Ka, zo dňa 11.12.2003, právoplatné dňa 09.01.2004.

Rodinný dom je osadený na rovinatom pozemku, je dvojpodlažný (prízemie, podkrovie), nepravidelného

pôdorysného tvaru, zastrešený je sedlovou strechou. 

Dispozičné riešenie:

Na prízemí sa nachádza zádverie, chodba, schodisko, pracovňa, obývacia izba prepojená s jedálenským kútom a kuchyňou, WC so sprchou, sklad garáž a dodatočne obmurovaná terasa zastrešená pultovou strechou. V podkroví sú chodba, tri izby, kúpeľňa, balkón.

Stavebnotechnické riešenie: 

1. Nadzemné podlažie

Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (porotherm) v skladobnej hr. 380mm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom keramické hr. 200 mm

Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek

Strecha - krovy - sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - betónové škridle; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok

Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady – kúpeľne

Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – drevené

Podlahy - podlahy obytných miestností - keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou;  - umývačka riadu (zabudovaná);  - odsávač pár;  - drezové umývadlo s ovládaním uzáveru sifónu a odkvapkávačom na zeleninu;  - kuchynská linka z prírodného dreva

Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla;  - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene

Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním, segmentové

Vykurovanie - ústredné vykurovanie   - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly;  - lokálne - na tuhé palivá obyčajné

Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania

Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  potrubie

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

 1. Podkrovné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (porotherm) v skladobnej 380 mm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok

Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky -  stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky

Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – drevené

Podlahy - podlahy obytných miestností - veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová s vírivkou;  - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene

Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - vykurovacie panely

Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  potrubie

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná

 Rodinný dom je v dobrom stavebnotechnickom stave, nejaví známky statických porúch. Údržba je vykonávaná na primeranej úrovni. Vzhľadom na stavebnotechnické riešenie rodinného domu a použité materiály základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 100 rokov, opotrebovanie je vypočítané lineárnou metódou.

 PRÍSLUŠENSTVO predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok pre auto, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Prístrešok pre parkovanie automobilov je umiestnený vedľa rodinného domu na parc. č. 456/31 v k.ú. Zonc. Nosná konštrukcia prístrešku je murovaná z DT tvárnic z ľavej strany, z pravej strany je strešná konštrukcia votknutá do obvodového muriva rodinného domu. Strecha je pultová, krov drevený, krytina je betónovej škridle, podhľad je vytvorený dreveným obkladom. Vzhľadom na stavebnotechnické riešenie objektu je základná životnosť stanovená na 80 rokov, opotrebovanie je vypočítané lineárnou metódou.

Prístrešok pred vchodom, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Prístrešok pred vstupom do rodinného domu je založený na betónových základoch, piliere sú murované a omietnuté, strecha je sedlová s krytinou z betónovej škridle. 

Plot uličný, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Uličný plot je založený na betónovom základe, podmurovka a piliere sú z plotových tvárnic, výplň je z drevených lát. V oplotení je osadená vstupná brána a bránka z výplňou z drevených lát. Plot bol vybudovaný v roku 2004, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Plot pravý, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Po pravej strane je pozemok oplotený plotom založenom na betónovom základe, je murovaný z plotových tvárnic. Vybudovaný bol v roku 2004, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Vodovodná prípojka, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Rodinný dom je napojený na verejný vodovod prípojkou z plastových rúr DN 32. Prípojka bola vybudovaná v roku 2004, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Vodomerná šachta, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom, s vodomernou súpravou. Vodomerná šachta bola vybudovaná v roku 2004, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej žumpy prípojkou z plastových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 2004, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Žumpa, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Rodinný dom je odkanalizovaný do betónovej izolovanej žumpy nachádzajúcej sa po ľavej strane RD za oplotením. Žumpa bola vybudovaná v roku 2004, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.

Spevnené plochy, parc. č. 456/31, k.ú. Zonc

Spevnená plocha slúži ako vjazd do garáže. Vytvorená je z betónových dlaždíc. Spevnená plocha bola vybudovaná v roku 2004, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 40 rokov. 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v obci Tureň, v kat. území Zonc, zapísané na liste vlastníctva č. 618. Na parc. č. 456/80 je situovaná stavba rodinného domu súp. č. 548, na pozemku parc. č. 456/31 sa nachádzajú prístrešok pre auto, prístrešok pred vstupom do RD, sú na ňom umiestnené vonkajšie úpravy, oplotenie a časť pozemku slúži ako dvor a záhrada. 

Obec Tureň má približne 1100 obyvateľov, leží 25 km severovýchodne od Bratislavy, 3 km od Senca. V obci je základná občianska vybavenosť, základná škola, materská škola, obecný úrad.

Pozemok je rovinatý, prístup je po spevnenej obecnej ceste. Napojenie je možné na verejné rozvody elektrickej energie, vody a plynu. Jedná sa o lokalitu stavebne nezrastenú s obcou, so zástavbou rodinných domov bežného štandardu.

Adresa: Zonc č. 548