Lesné pozemky k. ú. Halič a k. ú. Panické Dravce, okres Lučenec
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 900119
Všeobecná hodnota:
613 648,00€
Najnižšie podanie:
456 610,00€

Dátum a čas konania dražby:
16.06.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Andrea Barancová, so sídlom Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec (zasadačka – prízemie)
Minimálne prihodenie:
5000€
Dražobná zábezpeka:
23000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.05.2021, 11:00
2. termín obhliadky:
09.06.2021, 11:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby sú lesné pozemky v k. ú. Halič, okres Lučenec, zapísané na LV č. 1360 a k. ú. Panické Dravce, okres Lučenec, zapísané na LV č. 695 o celkovej výmere 1.044.960 m2.

Výmera pozemku:
1.044.960 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
900119

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha, IČO: 618 58 374
Opis predmetu dražby

Lesné pozemky sa nachádzajú v prvom (dubovom) lesnom vegetačnom stupni v živnom rade s priaznivými podmienkami na pestovanie duba zimného s prímesou duba cerového.  Priemerná bonita duba je 24, čo v bonitnom vejári  10 – 36  zodpovedá mierne nadpriemerným produkčným podmienkam. 

Všetky lesné pozemky sú zaradené do kategórie hospodárskych lesov, čo predpokladá ich plné hospodárske využitie. Bežné hospodárenie v lesoch nie je ničím obmedzené, nakoľko sa územie nachádza v prvom stupni územnej ochrany prírody.  

TVAR LESA:

    96% porastov je pravých kmeňovín; 

    4 % tvoria výmladkové lesy;

    Lesné porasty sú tvorené z 34% dubom zimným, 46 % dubom cerovým, 14% hrabom, 5% agátom 1% lipou s prímesou javora, jelše a brezy.

Všetky lesné porasty sú sprístupnené lesnou cestou a sú obhospodarovateľné traktorovou technológiu. 

Priemerný sklon je 10% a terén je priechodný bez prekážok. Jednotky priestorového rozdelenia lesa sú vytvorené v hraniciach parciel, čo je veľkou výhodou pri obhospodarovaní  lesného majetku. 

Lesné pozemky sa nachádzajú v dvoch poľovných revíroch. Obidva poľovné revíry sú zaradené do chovateľskej oblasti S IX Tuhár.


Adresa: 985 32 Panické Dravce, Slovakia