Budova zábavného centra "STEFANO CLUB", k. ú. Kysucký Lieskovec
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090619B
Všeobecná hodnota:
208 000,00€
Najnižšie podanie:
208 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
49000€
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

POZASTAVENÁ DRAŽBA

Výmera pozemku:
1724 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

Dražobník je oprávnený od účastníkov dražby žiadať zloženie dražobnej zábezpeky. Účastník je potom povinný ju zložiť v lehote stanovenej v dražobnej vyhláške (oznámení o dražbe) na nižšie uvedený účet.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090619B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, Ružomberok, ako správca REaMOS, spol. s r.o. "v konkurze"
Adresa: Kysucký Lieskovec, Žilinský kraj, Slovensko