Rozostavaný rodinný dom v obci Terchová, okres Žilina
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 19 dní
Spisovná značka
D 400919
Všeobecná hodnota:
111 000,00€
Najnižšie podanie:
108 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
15.12.2020, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
25.11.2020, 15:30
2. termín obhliadky:
09.12.2020, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
309,5 m2
Podlahová plocha:
216 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400919

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653
Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom na parc. č. 789/11, v k. ú. Terchová, okres Žilina

Predmetom je rozostavaný rodinný dom (na liste vlastníctva vedený ako rozostavaná hospodárska budova) na parc. KN č. 789/11 k. ú. Terchová, v obci Terchová, blízko jej centrálnej časti. Dom je postavený v rámci uličnej zástavby hlavnej komunikácie, s odsadením do vnútra pozemku. Okolitú zástavbu tvoria objekty IBV a občianskej vybavenosti (obecný úrad, kostol, základná škola, obchodné prevádzky) a objekty využívané v rámci turizmu na ubytovanie, stravovanie a služby spojené s turizmom.

Prístup k nehnuteľnosti je priamo z miestnej hlavnej komunikácie prechádzajúcej pozdĺž obce Terchová a následne po parc. KN č. 784/3 v spoluvlastníctve viacerých osôb, z toho vlastník predmetnej stavby vlastní podiel 1/10.

Rodinný dom vznikol prístavbou, nadstavbou a stavebnými úpravami pôvodnej hospodárskej budovy vybudovanej v roku 1995. Výstavba rodinného domu bola začatá na základe Stavebného povolenia na stavbu "Prístavba a stavebné úpravy hospodárskej budovy na rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí", vydaného Obcou Terchová pod č.j. 2011/801, dňa 24.5.2011.

Rodinný dom je samostatne stojaci, bez podpivničenia, s dvomi nadzemnými podlažiami.

 Na 1. nadzemnom podlaží je situovaná vstupná hala, 1 obytná miestnosť, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, garáž, 2 sklady, technická miestnosť, schodisko na 2. nadzemné podlažie.

 Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádza obývacia miestnosť komunikačne prepojená s kuchyňou a jedálňou, 4 izby, 2 x kúpeľňa s WC.

Adresa: Terchová, Žilinský kraj, Slovensko