POZEMKY NA ULICI VYSOKÁ V ŽILINE - V ČASTI POVAŽSKÝ CHLMEC
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5090519
Všeobecná hodnota:
10 900,00€
Najnižšie podanie:
10 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
311,17 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090519

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, Žilina, ako správca úpadcu: Juraj Malík "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Pozemky na ulici Vysoká v Žiline – v časti Považský Chlmec  

Predmetné pozemky sa nachádzajú na ulici Vysoká v Žiline - v časti Považský Chlmec, v uličnej zástavbe rodinných domov s dobrou dopravnou dostupnosťou do centra mesta. V časti Považský Chlmec je vybudovaná občianska a technická vybavenosť, neďaleko sa nachádzajú obchod, zástavka MHD, spevnené cesty a chodníky. V krajskom meste Žilina sú sídla okresných úradov a úradov s krajskou pôsobnosťou, vysoká škola, nemocnica, poliklinika, banky, divadlá, nákupné centra, autobusové a železničné nástupište, spevnené cesty a chodníky, zelené plochy, parky, športoviská. Mesto Žilina, ako krajské mesto, má kompletnú vybavenosť školskými, zdravotníckymi, športovými, kultúrnymi a obchodnými zariadeniami. V mieste je možnosť napojenia na verejné rozvody vody, elektriny a plynu. Lokalita je bez faktorov znečisťujúcich ovzdušie alebo vytvárajúcich hluk nad prípustnú mieru. Mesto Žilina je dôležitý dopravný uzol napojený na diaľničnú sieť.

Podľa platného územného plánu mesta Žilina, sa predmetné pozemky parc. KN-C č. 643/3 a 643/10 nachádzajú v zóne s individuálnou výstavbou. Pozemok parc. KN-C č. 2129/3 je evidovaný ako lesný pozemok s využitím bez lesného porastu. Podľa miestneho šetrenia zo dňa 05.03.2019 je zrejmé, že pozemok je využívaný na rekreačné účely a ako záhrada. Podľa vyjadrenia mesta je daná parcela určená na stavebné činnosti (terénne úpravy, dopravnú a technickú infraštruktúru) a určená na prípustné funkcie (pobytové plochy, chodníky, cyklotrasy a pod.).

Adresa: Žilina, Žilinský kraj, Slovensko