Rodinný dom v Beckove
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 300115
Všeobecná hodnota:
232 000,00€
Najnižšie podanie:
174 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je rodinný dom súp. č. 100 s príslušenstvom, postavený na parc. č. 38 a pozemok registra „C“ na parcele 38, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4 (právny   vzťah k parcele evidovanej na pozemku 40/4 je evidovaný na LV č. 2227), 40/5, 40/6, 40/7, 41/2, v k. ú. Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, zapísaný na LV č. 1735, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a rozostavaná stavba postavená na parc. č. 40/4 ((právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na LV č. 1735) v k. ú. Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, zapísaný na LV č. 2227, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
8050 m2
Podlahová plocha:
331,22 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy
IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
300115

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004
Opis predmetu dražby

Rozostavaná stavba 
Jedná sa o rozostavanú stavbu bez súpisného čísla, postavenú na parc. č. 40/4 v okrajovej časti obce Beckov. Stavba je napojená na inžinierske siete – verejnú kanalizáciu, elektrický rozvod, vodovod, plynovod. Prístup k nehnuteľnosti je parc. č. 35, evidovanej na LV č. 487 k. ú. Beckov. Parc. č. 40/4 je v liste vlastníctva evidovaná ako parcela situovaná mimo zastavaného územia obce.

VÝSTAVBA OBJEKTU: údaj o začiatku užívania obytného domu je prevzatý zo stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom Bungalow 85 + prípojky“ vydaným Obecným úradom Beckov po zn. SUS – 78/2003/s/Ká právoplatné dňa 14. 05. 2003, podľa ktorého bola stavba zahájená v roku 2003. Vek začatia užívania nehnuteľnosti bol preto stanovený na rok 2004. Celková životnosť murovaného rodinného domu je určená v zmysle Metodiky na 100 rokov.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Z dispozičného hľadiska objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Na I. NP sa nachádza obývacia izba, kuchyňa, štyri izby, dve kúpeľne, WC, komora a chodba.

Rodinný dom s. č. 100 na parc. č. 38 k. ú. Beckov
Objekt nachádzajúci sa na parc. č. 38, k. ú. Beckov, s. č. 100. Dom nie je podpivničený, má I. nadzemné podlažie, ukončený je sedlovou strechou. Dom bol postavený v roku 1935. Zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností pripadá viac ako 2/3 na byty, jedná sa o obytný dom v zmysle § 59 zákona č. 41/1964 Zb.. Súčet podlahovej plochy miestností určených na bývanie presahuje polovicu podlahovej plochy všetkých miestností, jedná sa o rodinný dom.

Adresa: Beckov, Trenčiansky kraj, Slovensko