AUKCIA NEBYTOVÝ PRIESTOR VHODNÝ NA VÝSTAVBU BYTOV - ZÁVODSKÁ CESTA, ŽILINA
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 29 dní
Spisovná značka
D 500418
Všeobecná hodnota:
15 000,00€
Najnižšie podanie:
12 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.08.2021, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka –Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
3000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
11.08.2021, 15:00
2. termín obhliadky:
18.08.2021, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Nebytový priestor č. 12, vo vchode č. 2, na 5. poschodí, obytného domu súp. č. 2964, postavený na parc. č. 994/1, na ulici Závodská cesta v Žiline, vrátane spoluvlastníckeho podielu vo výške 2930/13367-ín na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a pozemku, parc. reg. „C“ č. 994/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 318 m2.

Výmera pozemku:
292,64 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500418

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Vladimír Porubský, bytom Mojzesovo 330, 941 04 Mojzesovo
Opis predmetu dražby

Nebytový priestor č. 12 sa nachádza nad plochou strechou obytného domu súp. č. 2964 vo vchode č. 2 na ulici Závodská cesta v Žiline, ktorý je určený na stavbu bytových jednotiek podľa projektu. Priestor je sprístupnený rebríkom z chodby na štvrtom poschodí. Schodisko pre sprístupnenie nových bytových jednotiek je potrebné vybudovať. 

Adresa: 010 01, Žilina, Žilinský kraj, Slovensko