STAVEBNÝ POZEMOK V K.Ú. MIEROVO, OKRES DUNAJSKÁ STREDA
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 500617
Všeobecná hodnota:
449 000,00€
Najnižšie podanie:
250 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je pozemok parcely registra „C“ č. 257/17, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 21 970 m2, zapísané na LV č. 321, nachádzajúce sa v k. ú. Mierovo, okres Dunajská Streda, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
21970 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500617

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
FRIGOPOL, k.s., Cintorínska 3/a, Bratislava- Staré Mesto, IČO: 35 951 630
Opis predmetu dražby

Pozemok parc. KN č. 257/17, k. ú. Mierovo, v priemyselnej zóne v obci Mierovo, okres Dunajská Streda je situovaný resp. bezprostredne dostupný z verejnej komunikácie so spevneným povrchom vozovky spájajúcej obce Štvrtok na Ostrove a Lehnice, pozemky vo vlastníctve Trnavský samosprávny kraj. Pozemok sa nachádza v obci Mierovo, cca 500 m severovýchodne od intravilánovej zástavby obce. 

Adresa: Mierovo, Trnavský kraj, Slovensko