RODINNÝ DOM, VEĽKÉ TRAKANY - UL. HLAVNÁ, OKRES TREBIŠOV
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 20 dní
Spisovná značka
D 201017
Všeobecná hodnota:
12 700,00€
Najnižšie podanie:
12 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.06.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
Reštaurácia SORAYA, Levočská 2, 080 01 Prešov (budova Vzorodevu), salónik – 1. poschodie
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
3000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.05.2022, 16:30
2. termín obhliadky:
25.05.2022, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, rodinný dom so súpisným číslom 142, postavený na parcele reg. ,,C" č. 607, parcely registra „C“ č. 606, druh pozemku: záhrady o výmere 1773 m2 a parcely registra ,,C“ č. 607, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2, zapísané na LV č. 728, nachádzajúce sa v k. ú. Veľké Trakany, okres Trebišov, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
2289 m2
Zastavaná plocha:
146 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
201017

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.  s. 142 v katastrálnom území obce Veľké Trakany je samostatne stojaci, s prístupom z verejnej komunikácie po spevnených plochách. Nachádza sa na hlavnej ulici, v lokalite zastavanej rodinnými domami, v rovinatom teréne. Dom má realizované prípojky elektrickej energie, vody a plynu. Kanalizácia je zvedená do žumpy. Dom je dvojpodlažný, vrátane čiastočného podpivničenia. Vek domu je stanovený podľa potvrdenia obce, začiatok užívania v roku 1956, čomu zodpovedá typ stavby, použité konštrukcie a materiály, v roku 1978 bola na dome vykonaná prestavba.

Adresa: Veľké Trakany, Košický kraj, Slovensko