RODINNÝ DOM, VEĽKÉ TRAKANY - UL. HLAVNÁ, OKRES TREBIŠOV
Spisovná značka
D 201017
Všeobecná hodnota:
12 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, rodinný dom so súpisným číslom 142, postavený na parcele reg. ,,C" č. 607, parcely registra „C“ č. 606, druh pozemku: záhrady o výmere 1773 m2 a parcely registra ,,C“ č. 607, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2, zapísané na LV č. 728, nachádzajúce sa v k. ú. Veľké Trakany, okres Trebišov, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
2289 m2
Zastavaná plocha:
146 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
201017

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.  s. 142 v katastrálnom území obce Veľké Trakany je samostatne stojaci, s prístupom z verejnej komunikácie po spevnených plochách. Nachádza sa na hlavnej ulici, v lokalite zastavanej rodinnými domami, v rovinatom teréne. Dom má realizované prípojky elektrickej energie, vody a plynu. Kanalizácia je zvedená do žumpy. Dom je dvojpodlažný, vrátane čiastočného podpivničenia. Vek domu je stanovený podľa potvrdenia obce, začiatok užívania v roku 1956, čomu zodpovedá typ stavby, použité konštrukcie a materiály, v roku 1978 bola na dome vykonaná prestavba.

Adresa: Veľké Trakany, Košický kraj, Slovensko