RODINNÝ DOM, STAKČÍN - UL. LESNÁ, OKRES SNINA
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 5 dní
Spisovná značka
D 700717
Všeobecná hodnota:
10 600,00€
Najnižšie podanie:
8 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
14.05.2021, 11:30
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
2000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.04.2021, 16:00
2. termín obhliadky:
05.05.2021, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, rodinný dom s. č. 2 s príslušenstvom postavený na parc. č. 149/14 a pozemok registra „C“ na parcele č. 149/14, v k. ú. Stakčín, obec Stakčín, okres Snina, zapísaný na LV č. 2294, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
681 m2
Zastavaná plocha:
91 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
700717

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
DDM Invest I AG., Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.865.850
Opis predmetu dražby

Rodinný dom je dvojpodlažný, so sedlovou strechou, po čiastočnej rekonštrukcii v roku 2009, v rámci ktorej boli realizované nové rozvody vody, kanalizácie, kúrenia, elektrickej energie a plynu, nové podlahy a keramické obklady, nová kuchynská linka, kúpeľňa. Elektrická energia je svetelná. Zdrojom vody je verejný vodovod. Odpad je zvedený do kanalizácie. V rodinnom dome je rozvod studenej a teplej vody, rozvod ústredného kúrenia, rozvod plynu. Rodinný domu bol postavený v roku 1960, podľa potvrdenia obecného úradu. Vek prípojok je stanovený odhadom, podľa získaných informácií z Obecného úradu v Stakčíne, ktorý informoval, že v obci, v časti ulice Lesná, boli realizované verejné rozvody vody v roku 1990, kanalizácie v roku 1998 až 2000, plynu v roku 2002 až 2003. 

Adresa: Snina, Prešovský kraj, Slovensko