RODINNÝ DOM NA UL. FURTAČKA, HEĽPA - BREZNO
Spisovná značka
D 701217
Všeobecná hodnota:
36 900,00€
Najnižšie podanie:
27 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
15.12.2020, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
8000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
25.11.2020, 14:30
2. termín obhliadky:
09.12.2020, 14:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, rodinný dom s. č. 258 s príslušenstvom postavený na parc. č. 1448 a pozemok registra „C“ na parcele č. 1448, v k. ú. Heľpa, obec Heľpa, okres Brezno, zapísaný na LV č. 309, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
322 m2
Podlahová plocha:
249 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
701217

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
DDM Invest I AG., Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.865.850
Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 258 je osadený na mierne svahovitom teréne na pozemku parcele číslo 1448 v k. ú. Heľpa. Situovaný je v zástavbe rodinných domov ako samostatne stojaci. Je čiastočne podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Zastrešený je sedlovou strechou, kde sa nachádza neobytný povalový priestor. Rodinný dom je riešený ako dvojgeneračný, na poschodí je príprava na kuchyňu, WČ a kúpeľňu, avšak v súčasnosti nie sú funkčné. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1981 a nachádza sa v pôvodnom stave. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
1. PP (suterén): schodisko, kotolňa, sklad, pivnica
1. NP (prízemie): predsieň, schodisko, kuchyňa, komora, detská izba, WČ, kúpeľňa, spálňa, obývačka
2. NP (poschodie): predsieň, schodisko, kuchyňa, komora, detská izba, WČ, kúpeľňa, spálňa, obývačka 

Adresa: Heľpa, Banskobystrický kraj, Slovensko