DVOJBYTOVÝ RODINNÝ DOM V OBCI ZÁVADA, OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 500518
Všeobecná hodnota:
30 200,00€
Najnižšie podanie:
30 200,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, rodinný dom s. č. 67 s príslušenstvom postavený na parc. č. 384 (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 67 je evidovaný na LV č. 14), v k. ú. Závada, obec Závada, okres Veľký Krtíš, zapísané na LV č. 391, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a pozemok registra „C“ na parcele č. 384 (právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 384 je evidovaný na LV č. 391), 385 a 386, v k. ú. Závada, obec Závada, okres Veľký Krtíš, zapísané na LV č. 14, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Výmera pozemku:
1079 m2
Zastavaná plocha:
335 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500518

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, Žilina, IČO: 36418234
Opis predmetu dražby

Predmetná nehnuteľnosť je dvojbytový murovaný rodinný dom, ktorý má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol rodinný dom daný do užívania v roku 1974. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Dvojdom má šesť izieb, dve kuchyne, dve kúpeľne a toalety. Každé nadzemné podlažie je dispozične rovnaké (schodisko, chodba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa s toaletou, špajza, loggia). V suteréne nachádzajú pivničné priestory, kotolňa, práčovňa s domovou vodárňou a pristavaná garáž. 

Dom má ústredné vykurovanie, zdrojom je kotol na tuhé palivo /záložný plynový kotol je nefunkčný/ a oceľové článkové radiátory, na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu, kanalizáciu aj prípojku plynu z verejných sietí, vodovodná prípojka je vedená z vlastnej studne.

Adresa: 991 21 Závada, Slovakia