Rodinný dom súp. č. 33, 34 a chalupa súp. č. 262 v kat. úz. Hontianske Tesáre, okres Krupina
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 8 dní
Spisovná značka
D 400224
Všeobecná hodnota:
30 200,00€
Najnižšie podanie:
30 200,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.04.2024, 12:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (reštaurácia – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
05.04.2024, 16:00
2. termín obhliadky:
23.04.2024, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1774 m2
Zastavaná plocha:
318,30 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK3909000000005163412897
VS:
400224

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 33 na p.č. 78

 

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený cca v roku 1938.

 

Dispozične sa v dome nachádzajú veranda, dve izby a kuchyňa. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové a kamenné, pravdepodobne bez izolácie, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú drevené trámové s viditeľnými trámami, strecha sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy aj vnútorné povrchy sú z vápenných hladkých omietok, uličný štít podkrovia je s dreveným obkladom. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené palubové, v kuchyni povlakové z PVC. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do trativodu, prípojku zemného plynu dom nemá. 

V súčasnom období sa dom nevyužíva, stavebná údržba sa nevykonáva, vnútorné zariaďovacie predmety sú zdemontované, dom nie je vykurovaný.

 

Pôvodný dom bol postavený v roku 1938, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 120 rokov.

 

                                               Výpočet podlahovej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1938

6,30*13,55

85,37

120/85,37=1,406

 

Rodinný dom č.súp. 34 na p.č. 85

 

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužívalo. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený cca v roku 1938.

 

Dispozične sa v dome nachádzajú vstupná veranda, dve izby a kúpeľňa. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové a kamenné, pravdepodobne bez izolácie, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú drevené trámové                  s viditeľnými trámami, strecha je sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy aj vnútorné povrchy sú z vápenných hladkých omietok. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené palubové, v kúpeľni keramické dlažby. Vykurovanie je lokálne, otvoreným krbom na tuhé palivo, na ohrev TÚV v kúpeľni slúži elektrický prietokový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do vlastnej žumpy, dom prípojku zemného plynu nemá. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a prietokový ohrievač TÚV, ostatné vybavenie dom nemá. V súčasnom období sa dom nevyužíva, stavebná údržbe sa nevykonáva.

Pôvodný dom bol postavený v roku 1938, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 120 rokov.

 

Výpočet podlahovej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1938

6,35*11,15

70,8

120/70,8=1,695

 

Rodinný dom č.súp. 34 na p.č. 86

 

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený cca v roku 1938.

 

Dispozične sa v dome nachádzajú vstupná veranda, dve izby a kuchyňa, vo vstupnej verande /chodbe/ je sprchový kút, dom je zadnou štítovou stranou spojený s rodinným domom na parc.č. 85. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové a kamenné, pravdepodobne bez izolácie, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú drevené trámové s viditeľnými trámami, strecha je sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy aj vnútorné povrchy sú z vápenných hladkých omietok, uličný štít podkrovia je s dreveným obkladom. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené palubové, v kuchyni povlakové z PVC. Dom v súčasnom období nie je vykurovaný, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler umiestnený v chodbe. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do vlastnej žumpy, dom prípojku zemného plynu nemá. 

Kuchyňa má pôvodnú linku zdemontovanú, v chodbe je vstavaný sprchový kút s keramickým obkladom, obyčajnou batériou a elektrickým bojlerom, ostatné vybavenie dom nemá. V súčasnom období sa dom nevyužíva, stavebná údržba sa nevykonáva.

 

Pôvodný dom bol postavený v roku 1938, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 120 rokov.

 

Výpočet podlahovej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1938

6,20*11,00

68,2

120/68,2=1,760

 
Chalupa č.súp. 262 na p.č. 79

 

Predmetná nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako Chalupa č.súp. 262 na parc.č. 79, je stavba hospodárskeho charakteru využívaná na skladovanie, nie je obytná. Stavba má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, podkrovie sa nevyužíva. Podľa predložených podkladov bola stavba postavená cca v roku 1938.

 

Dispozične sa v objekte nachádzajú tri sklady a dreváreň. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové a kamenné, pravdepodobne bez izolácie, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú drevené trámové s viditeľnými trámami, strecha sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Fasádne povrchové úpravy aj vnútorné povrchy sú z vápenných hladkých omietok. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy sú prevažne drevené palubové, stavba je napojená na elektroinštaláciu, ostatné prípojky a vybavenie nemá.