1/5 rodinného domu súp. č. 208 v kat. úz. Veľké Uherce, okres Partizánske
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 8 dní
Spisovná značka
D 5091523
Všeobecná hodnota:
17 100,00€
Najnižšie podanie:
17 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.04.2024, 11:30
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (reštaurácia – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
05.04.2024, 13:30
2. termín obhliadky:
23.04.2024, 13:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
147,60 m2
Zastavaná plocha:
290,69 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5091523

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 208 na parc. č. 2119/9, k. ú. Veľké Uherce 
Rodinný dom súp. č. 208 na parc. č. 2119/9, nachádzajúci sa v k. ú. Veľké Uherce, okres Partizánske, v obytnej okrajovej časti obce. Prístup k rodinnému domu je z miestnej komunikácie. Objekt je klasifikovaný ako rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Rodinný dom je podpivničený, má dve nadzemné podlažia a zastrešený je plochou strechou. Rodinný dom bol v čase obhliadky vybavený na bývanie. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1980 podľa Kolaudačného rozhodnutia. Predpokladaná životnosť rodinného domu vzhľadom ku konštrukcii a použitým materiálom je odhadnutá na 100 rokov. 
1. PP: Osadenie do terénu do 1 m so zvislou izoláciou, murivo – betónové, deliace konštrukcie – murované, vnútorné omietky – vápenné štukové, stropy – betónové, fasáda – brizolit, schody – keramická dlažba, dvere – hladké plné a zasklené, okná – drevené, dlažby ost. miestností – cementový poter, elektroinštalácia – svetelná aj motorická, rozvod teplej a studenej vody pozinkovaným potrubím, rozvod zemného plynu, garážové vráta – rámové s výplňou, kanalizácia – PVC potrubie, zdroj ohrevu TÚV – zásobníkový ohrievač, zdroj vykurovania – plynový kotol, nachádza sa tu smaltované umývadlo, nerezová páková batéria a keramický obklad. 
1. NP: Murivo – plynosilikátové tvárnice do hr. 40 cm, deliace konštrukcie – murované, vnútorné omietky – vápenné štukové, stropy – betónové, plochá strecha – jednoplášťová bez tepelnej izolácie, krytina – asfaltové natavované pásy, klampiarske konštrukcie strechy – pozinkovaný plech, klampiarske konštrukcie ostatné – hliníkový plech, fasáda – brizolit, schody – PVC, dvere – hladké plné a zasklené, okná – plastové, žalúzie – kovové, podlahy obytných miestností – veľkoplošné laminátové, dlažby ost. miestností – prevažne keramická dlažba, vykurovanie – panelové vykurovanie telesá, elektroinštalácia – svetelná, rozvod teplej a studenej vody pozinkovaným potrubím, rozvod zemného plynu, kanalizácia – PVC potrubie, v kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva (3,4 bm), smaltovaný drez, nerezová páková batéria, plynový sporák s el. rúrou, odsávač pár a keramický obklad, v samostatnom záchode sa nachádza WC combi, v kúpeľni sa nachádza sprchový kút, nerezová páková batéria so sprchou, keramické umývadlo, nerezová páková batéria a keramický obklad, na podlaží sa ešte nachádza el. rozvádzač s automatickým istením. 
2. NP: Murivo – plynosilikátové tvárnice do hr. 40 cm, deliace konštrukcie – murované, vnútorné omietky – vápenné štukové, stropy – betónové, klampiarske konštrukcie ostatné – hliníkový plech, fasáda – brizolit, dvere – dyhované, okná – plastové, žalúzie – kovové, podlahy obytných miestností – veľkoplošné laminátové, dlažby ost. miestností – keramická dlažba, vykurovanie – panelové vykurovacie telesá, elektroinštalácia – svetelná, televízny rozvod, rozvod teplej a studenej vody pozinkovaným potrubím, kanalizácia – PVC potrubie, v kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva (2,2 bm), nerezový drez s odkvapkávačom na riad, nerezová páková batéria, el. sporák so sklo – keramickou varnou platňou a odsávač pár, v kúpeľni sa nachádza WC combi, keramické umývadlo, nerezová páková batéria, vaňa, obyčajná batéria so sprchou a keramický obklad, na podlaží sa ešte nachádza terasa výmery nad 5,0 m2. 
Dom bol v čase obhliadky vybavený na bývanie, s priemernou údržbou, je napojený na inžinierske siete – vodu, elektrinu, plyn a kanalizáciu do verejnej siete. Dom sa nachádza v k. ú. Veľké Uherce, okres Partizánske, v obytnej okrajovej časti obce, s dobrou dostupnosťou do centra obce, v oblasti s rovnomerným dopytom a ponukou o kúpu tohto typu nehnuteľností v tejto lokalite. 
Dispozičné riešenie domu
1. PP: garáž, práčovňa, chodba, schodisko, kotolňa, sklad 
1. NP: kuchyňa, špajza, WC, kúpeľňa, predsieň, schodisko, 2x izba, veranda 
2. NP: kuchyňa, WC, kúpeľňa, predsieň, schodisko, 2x izba, terasa Vek stavby – pôvodná stavba z roku 1980 t. j. 44 rokov 
Stavba je založená na betónových základoch, podpivničená Nosný systém – plynosilikátové tvárnice do hr. 40 cm s betónovými stropmi Strecha – plochá Krytina – asfaltové natavované pásy Fasáda – brizolit Vnútorné omietky – vápenné štukové Keramické obklady – kúpeľňa, kúpeľňa/WC, kuchyňa Podlahy – veľkoplošné laminátové, keramická dlažba Vykurovanie – plynový kotol, panelové vykurovacie telesá Zdroj TÚV – zásobníkový ohrievač Elektroinštalácia – svetelná aj motorická Vybavenie – kotolňa, 2x kuchyňa, WC, kúpeľňa, kúpeľňa/WC 
Spoluvlastnícky podiel: 1/5