Nebytový priestor 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 214 v bytovom dome súp. č. 358 v kat.úz. Poprad, okres Poprad
Spisovná značka
D 500523
Všeobecná hodnota:
201 000,00€
Najnižšie podanie:
201 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
28.05.2024, 11:00
Miesto konania dražby:
AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad (Meeting room 1 - na 3. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
07.05.2024, 16:30
2. termín obhliadky:
22.05.2024, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
46,66 m2
Podlahová plocha:
152,05 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
500523

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
AVEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a.s. , Dunajská 15A, 811 08 Bratislava – Staré Mesto , IČO: 53 097 131
Opis predmetu dražby

Nebytové priestory č. 203, 204, 205208210, 211, 212, 214 na 1.p. prevádzkovej budovy s.č. 358 k.ú. Poprad 

POPIS – Popis prevádzkovej budovy súp. č. 358 : 

Umiestnenie stavby: Objekt je postavený ako bodový, murovaný, v Poprade na ulici Hviezdoslavovej č. 48, 50. 
Dispozičné riešenie: Budova má 3 nadzemné podlažia a polozapustený suterén. Má dva vchody, zo západnej a východnej strany. V suteréne sa nachádzajú nebytové priestory (sklady), na prízemí sa nachádzajú nebytové priestory (kozmetický salón, kaderníctvo a pod.), na 1. poschodí sa nachádzajú ohodnocované nebytové priestory (kancelárie), na 2. poschodí sa nachádzajú dva mezanínové byty (s využitím podkrovných priestorov). Lokalita, v ktorej sa prevádzková budova nachádza, bola postavená v štyridsiatych rokoch. Jedná sa o časť v blízkosti železničnej trate / železničnej stanice. V blízkosti budovy sa nachádza obchodný dom Prior. Do centra mesta je dostupnosť do 2 min. osobným autom (cca 5 min. pešo). Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam prevádzkovej budovy je v podiele 4541/72986. Budova bola odovzdaná do užívania v roku 1936. Budova je napojená na všetky miestne inžinierske siete (elektro, vodovod, kanalizácia, plynovod telefón). V roku 2004 bola zrealizovaná nadstavba podkrovia s bytmi a kompletná rekonštrukcia pôvodnej časti budovy - z uvedeného dôvodu počítam opotrebenie analytickou metódou, ktorá zohľadňuje výmenu jednotlivých konštrukcií: (celkové opotrebenie stavby je váhovým priemerom opotrebenia jednotlivých konštrukcií a vybavení, kde váhou je cenový podiel ; vek a životnosť sa určujú samostatne pri každej konštrukcii a vybavení). Základy domu pásové železobetónové. Ide o murovaný objekt, obvodové steny sú zateplené. Krov je sedlový s vikermi, krytina kanadský šindel. Oplechovanie z poplastovaného plechu, bleskozvod. Drevené schodisko s podstupnicami. Vnútorné omietky spoločných priestorov sú hladké vápenné. Okná spoločných priestorov sú drevené s izolačným dvojsklom. Vstupné brány sú drevené so sklenenou výplňou a elektrickým vrátnikom. Vnútorné dvere v spoločných priestoroch drevené hladké. Podlahy spoločných priestorov sú z keramickej dlažby. Vnútorné rozvody teplej a studenej vody sú z PVC rúr. Vnútorná kanalizácia je z PVC rúr. Vnútorný plynovod z oceľových rúr. Prístup k budove je po spevnenej asfaltovej komunikácii s parkovaním pred budovou. Budova je vo výbornom technickom stave. Základnú životnosť budovy som stanovila (pre prevádzkové budovy murované) na 90 rokov. 
Spoločné časti: Základy - základové pásy. 
Zvislé nosné konštrukcie – murované. 
Deliace konštrukcie - murované. 
Vodorovné konštrukcie - železobetónové monolitické. 
Schodisko - drevené s podstupnicami. 
Zastrešenie bez krytiny - drevený krov. 
Krytina strechy – asfaltový šindel. 
Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu. 
Úpravy vnútorných povrchov - hladké omietky stien. 
Úpravy vonkajších povrchov – škrabaná omietka. 
Vnútorné keramické obklady - v spoločných priestoroch sa nevyskytujú. 
Dvere - drevené. 
Okná - drevené. 
Povrchy podláh - keramická dlažba. 
Spoločné zariadenia: 
Vykurovanie - vlastná kotolňa. 
Elektroinštalácia - rozvodná sústava 230/400 V 
Bleskozvod - mrežová zberacia sústava, uzemňovacia sústava po celom obvode stavby. 
Vnútorný vodovod - rozvod studenej vody z PVC rúr. 

Vnútorná kanalizácia - rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z PVC rúr. 

Vnútorný plynovod - rozvod z oceľových rúr. 

Ohrev teplej vody - z domovej kotolne. 

Výťah - nie.