Rodinný dom súp. č. 240 v k.ú. Demandice, okres Levice
Spisovná značka
D 5090124
Všeobecná hodnota:
32 900,00€
Najnižšie podanie:
32 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
30.04.2024, 11:30
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Andrea Barancová, so sídlom Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec (zasadačka – prízemie)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.04.2024, 14:00
2. termín obhliadky:
24.04.2024, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
330 m2
Zastavaná plocha:
112,31 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5090124

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Mgr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, IČO: 42 199 662
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 240, parc. č. 25/2, k.ú. Demandice 

 

Rodinný dom súp. č. 240 sa nachádza v obci   Demandice, na pozemku parc. č. 25/2, k.ú. Demandice, okres Levice. Rodinný dom je situovaný v zastavanom území obce, v zástavbe rodinných domov podobného prevedenia z rovnakého obdobia a tiež rodinných domov z roku 70-80-ich. Rodinný dom sa nachádza na hlavnej komunikácii cez obec, v rovinatom teréne, blízko centra obec. 

Aktuálny stav: Dom je v užívaní od roku 1893.

Rodinný dom prešiel modernizáciou počas svojej životnosti, čo je zrejmé z materiálového a technického prevedenia stavby, avšak, informácie o modernizácii nie sú dostupné. Aktuálny vlastní vykonal miernu modernizáciu interiéru domu v roku 2017, kedy boli vymenené plastové okná, kuchynská linka, podlahové krytiny v dvoch obytných miestnostiach, vnútorné povrchy stien. Kúpeľňa bola realizovaná okolo roku 1970. Napriek vykonanej modernizácii, na dome sú viditeľné vlhké mapy presakujúcej vlhkosti zo spodnej stavby, zo zatekajúcej strechy na niekoľkých miestach. Podlahy v obytných miestnostiach sú výrazne opotrebované. Kúpeľňa vyžaduje modernizáciu. Komín rekonštrukciu. Strecha zateká.

Charakter stavby:

Rodinný dom má 1 nadzemné podlažie, neobytné podkrovie. Dom nie je podpivničený. Viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. V dome je vytvorená jedna bytová jednotka. Časť rodinného domu, ktorá prešla modernizáciou, bola v čase obhliadky v užívaní. Jedna miestnosť prístupná priamo z predsiene je neobytná, okno je v zlom technickom stave, nie je tam kúrenie, podlaha, izba páchne vlhkosťou a plesňami, Garáž je tiež v zlom technickom stave.

Dispozičné riešenie:

Vstup do domu je z dvora, z prednej strany domu. Na 1.NP sa nachádza predsieň, kuchyňa, obývacia izba, 2 obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, technická miestnosť. Samostatný vstup vedie do garáže. Pred domom je samostatný vstup do prehĺbenej pivnice.

Konštrukčné hľadisko:

 • Základy-kamenné, bez izolácie.
 • Zvislé nosné konštrukcie -kamenné, v hrúbke okolo 550 mm.
 • Deliace nenosné priečky-tehlové murované.
 • Vodorovné nosné konštrukcie-strop nad 1.NP drevený trámový s rovným podhľadom.
 • Schodisko-nie je
 • Strecha-sedlová valbová, krytina pálená škridla-ťažká, výrazne opotrebovaná.
 • Klampiarske konštrukcie-strechy-z pozinkovaného plechu, ostatné z hliníkového plechu.
 • Úpravy vonkajších povrchov-vonkajšie fasáda vápenná omietka/brizolit.
 • Úpravy vnútorných povrchov-vnútorné omietky vápenné, keramické obklady v kúpeľni vo výške do 1,35 m, v kuchyni obklady okolo kuchynskej linky.
 • Dvere-plné alebo s presklením.
 • Okná-plastové s izolačným dvojsklom, jedna izba má pôvodné drevené dvojité okno v zlom technickom stave.
 • Podlahy-drevené laminátové v opotrebovanom technickom stave, linoleum v kuchyni a predsieni, keramické v ostatných miestnostiach.
 • Vybavenie kuchýň-voľne stojaca elektrická rúra s keramickou varnou doskou, nerezový drez s odkvapkávačom a pákovou batériou.
 • Vybavenie kúpeľní a WC-keramické a smaltové umývadlo s pákovou batériou, samostatný sprchový kút so sprchovou pákovou batériou, WC s nádržkou.
 • Vykurovanie-elektrické konvektory (2ks), elektrický boiler.
 • Vnútorné rozvody vody – plastové potrubia.
 • Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubia.
 • Vnútorné rozvody elektroinštalácie-elektroinštalácia (bez rozvádzačov), svetelná, motorická.
 • Vnútorné rozvody plynu – nie je.
 • Bleskozvod-Nie je 

 

Rodinný dom je napojený na inžinierske siete: elektrická energia. Kanalizácia je do žumpy na pozemku. Voda je z vlastnej studne na pozemku. Prípojka vody je dostupná v komunikácii.

Prístup ku stavbe je priamo z miestnej verejnej komunikácie. Parkovanie je možné na pozemku vlastníka.

Výpočet východiskovej a technickej hodnoty:

Pri výpočte východiskovej a technickej hodnoty je uvažovaná plocha  zistená pri obhliadke.