Pozemky v katastrálnom území Skalica, okres Skalica
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5091323
Všeobecná hodnota:
5 500,00€
Najnižšie podanie:
5 500,00€

Dátum a čas konania dražby:
22.11.2023, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
1500€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
06.11.2023, 11:30
2. termín obhliadky:
15.11.2023, 11:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
321,06 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet konkurznej podstaty úpadcu najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK48 1100 0000 0026 2281 0285
VS:
5091323

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
LICITOR recovery, k. s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 45 393 486
Opis predmetu dražby

Pozemok – záhrada v kat. úz. Skalica, okres Skalica

 

Predmetný pozemok parc. č. 16333/28 o výmere 533 m2 je  vedený ako záhrada a parc. č. 16333/29 o výmere 20 m2 je vedený ako záhrada v k.ú. Skalica, obec Skalica, okres Skalica. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce, v záhradkárskej osade Darmovise. Lokalita je od zastavaného územia mesta Skalica vzdialená do 2 km. 

 

Mesto sa nachádza na západe Slovenska v Trnavskom kraji. Na západe susedí s moravským mestom Hodonín (12 km), na juhozápade s mestom Holíč (6 km), Senica je 23 km juhovýchodne a Myjava 36 km východne. Na severe a západe je mesto ohraničené hranicou s Českom. Počet obyvateľov je cca 15 tis. V meste je komplexná sieť obchodov a služieb obyvateľstvu, základné a stredné školstvo, kultúrne zariadenia, pamiatky, ubytovacie a pohostinské zariadenia, priemyselné podniky a pod. Do mesta vedie cesta II. triedy II/426, ktorá prechádza centrom. Doprava do mesta je zabezpečená železničnou a medzimestskou autobusovou dopravou, v meste je možnosť využitia MHD. V lokalite, kde sa hodnotený pozemok nachádza nie je možné využiť MHD a verejná doprava je vzdialená nad 2 km. 

 

Pozemok je prístupný po nespevnenej ceste, v lokalite je možnosť napojenia na verejné rozvody elektrickej energie. Pozemok parc. č. 16333/28 slúži ako záhrada, na parc. č. 16333/29 sa nachádza záhradná chatka, ktorá v zmysle objednávky zadávateľa nie je predmetom ohodnotenia.

 

Parc. č. 

 

Druh pozemku

Podiel 

Výmera podielu

16333/28

záhrada

1/2

266,50 m2

16333/29

záhrada

1/2

10,00 m2

Spolu výmera

 

 

276,50  m2

 

 

 

 

 

 

Pozemok - cesta v kat. úz. Skalica, okres Skalica

 

Predmetný pozemok parc. č. 17424/60 a 17424/61, slúži ako prístupová cesta k pozemkom záhrad v záhradkárskej osade Darmovise. Hodnotený je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/136. Na pozemku sa nachádza čiastočne spevnená a nespevnená cesta. Podľa listu vlastníctva na nehnuteľnosti viazne ťarcha exekučného záložného práva. Povyšujúce a redukujúce faktory sa nevyskytujú.

 

Parc. č. 

 

Druh pozemku

Podiel 

Výmera podielu

17424/60

Orná pôda

1/272

0,85 m2

17424/61

Orná pôda

1/272

43,71 m2

Spolu výmera

 

 

44,56  m2