Dražba 25/36 rodinného domu súp. č. 284 v obci Svrčinovec, okres Čadca
Spisovná značka
D 5091123
Všeobecná hodnota:
15 300,00€
Najnižšie podanie:
15 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
22.11.2023, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
4000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
06.11.2023, 17:15
2. termín obhliadky:
15.11.2023, 17:15

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
820,14 m2
Zastavaná plocha:
236,06 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5091123

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Zuzana Šujanská, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 284 na parc. KN č. 542 k.ú. Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca

                                                               

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 25/36 na rodinnom dome č.s. 284 na parc. KN č. 542 k.ú. Svrčinovec, obec Svrčinovec, okres Čadca, ktorý je situovaný v zastavanom území obce Svrčinovec, v jej okrajovej severovýchodnej časti, v lokalite medzi areálom poľnohospodárskeho družstva Svrčinovec a železničnou traťou č. 127 a 129 smer Skalité Zwardoň.  V okolí stavby sa nachádza riedka zástavba objektov IBV, v susedstve rodinného domu je plánovaná výstavba zberného dvora pre zber oddelených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov domácností. Prístup k domu je po panelovej komunikácii vybudovanej popri železničnej trati, na pozemkoch vo vlastníctve viacerých vlastníkov (LV 3026, LV 3025), následne po pozemkoch, pre ktoré nie sú v registri C a E katastra nehnuteľností evidované žiadne listy vlastníctva. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotený rodinný dom bol z veľkej časti poškodený požiarom a zadávateľom znaleckého posudku, ani súčasnými vlastníkmi neboli poskytnuté žiadne údaje o pôvodnom materiálovom vyhotovení a vybavení stavby, ani o dispozičnom usporiadaní 1. nadzemného podlažia, sú tieto skutočnosti uvažované na základe vizuálnych zistení znalca na miestnom šetrení a z toho vychádzajúcich predpokladov. Znalcovi nebol predložený žiadny doklad preukazujúci začiatok užívania rodinného domu. Začiatok užívania rodinného domu bol stanovený odhadom znalca v roku 1960, čomu zodpovedá architektonické a stavebno-technické vyhotovenie pre dané obdobie. Z vizuálnej obhliadky je zrejmé, že objekt mal genézu postupného budovania jeho častí, avšak podrobnosti nie sú zrejmé ani zdokladované. 

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Rodinný dom je samostatne stojaci, s jedným podzemným podlažím, jedným nadzemným podlažím

  • Na 1. podzemnom podlaží sú situované sklady, vstupné zádverie, schodisko
  • Na 1. nadzemnom podlaží je situovaná chodba, hygienické zariadenia a pravdepodobne izby a kuchyňa (neboli preukázateľne zistené).

 

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS:   

Základy domu tvoria základové pásy z kameňa a betónu. Obvodové murivo suterénu je kamenné, murované, bez omietok, strop železobetónový s rovným podhľadom, podlaha v suteréne je prevažne hrubá betónová, v zadných miestnostiach hlinená. Dvere sú drevené rámové (poškodené), okná sú zdvojené z tvrdého dreva (poškodené). Schodisko na 1. NP je betónové, s povrchom nástupníc a podstupníc z cementového poteru. Na 1. podzemnom podlaží je vybudovaný rozvod el. energie svetelnej a motorickej (poškodenej).

Obvodové murivo a zvislé nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú murované zo škvarobetónových tvárnic, deliace konštrukcie sú zo škvarobetónových tvárnic. Strop nad 1. nadzemným podlažím je prevažne drevený trámový s rovným podhľadom, na časti železobetónový monolitický. Strecha je sedlového tvaru, na časti pultová, s dreveným krovom, krytina strechy na pultovej časti je z pozinkovaného plechu, na ostatnej časti strechy nebol pre veľké poškodenie požiarom zistený druh krytiny, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, časť poškodená. Fasády na dome sú z brizolitu/vápennocementové, prevažne poškodené/nevyhotovené, vnútorné úpravy povrchov v dome tvorí hladká vápenno-cementová omietka, prevažne poškodené, v kúpeľni je keramický obklad stien – sprcha, pravdepodobne bola osadená WC misa (odstránené). Okná na dome sú z europrofilov/drevené zdvojené (poškodené). Výplne dverných otvorov tvoria na 1. NP dvere rámové (všetky poškodené). Podlahy na 1. NP sú v pravdepodobne prevažne z PVC, v ostatných miestnostiach z cementového poteru .

Vybavenie kúpeľne na 1. nadzemnom podlaží - keramické umývadlo (demontované), WC misa kombi (demontovaná), murovaný sprchový kút, pákové batérie (demontované). Na 1. nadzemnom podlaží bol pravdepodobne vybudovaný rozvod vody, kanalizácie, elektrickej energie svetelnej.

Vzhľadom na  zlý stav rodinného domu po požiari boli poškodené konštrukcie zohľadnené v rámci výpočtu rozpočtového ukazovateľa, opotrebenie bolo stanovené lineárnou metódou. Statická spôsobilosť stavby po poškodení požiarom nebola preverovaná a nie je vzhľadom na odbornú spôsobilosť znalca riešená v rámci tohto znaleckého posudku.